Preskočiť na obsah

Podmienky sú stanovené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.), konkrétne v ustanovení § 23 v nadväznosti na ustanovenia § 21, 22 zákona č. 124/2006 Z. z.

Pojmy:
BT – bezpečnostný technik
AOP – aktualizačná odborná príprava
NIP – Národný inšpektorát práce
BTS – bezpečnostnotechnická služba

Žiadateľ pre vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT doručí na NIP žiadosť ako fyzická osoba, ktorá bude ním podpísaná (žiadosť nezasiela prostredníctvom zamestnávateľa).

Žiadosť má obsahovať:

  •  osobné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu),
  •  doklad o skončení úplného stredného alebo VŠ vzdelania
  •  platné osvedčenie BT – úradne overené,
  •  písomné potvrdenia o absolvovaní AOP – úradne overené,
  •  správny poplatok vo výške 33 eur.

Správny poplatok sa hradí formou e-kolku. Správne poplatky zakúpené v kolkomatoch na katastrálnych úradov, klientskych centrách Ministerstva vnútra sú nesprávne a neakceptujú sa.

Skúšky BT organizuje NIP spravidla mesačne. Pozvánka na skúšky BT je zasielaná žiadateľom tri týždne pred termínom skúšky. Zo skúšky v prípade neúčasti je potrebné písomné ospravedlnenie s dokladovaním dôvodu neúčasti zaslané na NIP najneskôr v deň skúšky BT. Pri opakovanej skúške BT sa správny poplatok neplatí.
Zmena na osvedčení BT je vykonávaná bezodplatne na základe žiadosti, dokladovania zmeny údajov a doloženia pôvodne vydaného osvedčenia BT. Pri žiadosti o vydanie duplikátu sa platí poplatok 5 eur zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty.
Pri účastí na AOP je potrebné, aby bol vydaný písomný doklad o absolvovaní AOP.
BT je povinný zúčastniť sa AOP do 5 rokov od vydania osvedčenia BT a následne do 5 rokov od poslednej AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie BT – činnosť 01.2. Aktuálny zoznam týchto osôb je zverejnený na web stránke NIP. Je potrebné preveriť si, či oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie nemá odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT- v činnosti 01.2.