Preskočiť na obsah

Podmienky sú stanovené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.), konkrétne v ustanovení § 24 v nadväznosti na ustanovenia §§ 21, 22, 23 zákona č. 124/2006 Z. z.

Pojmy:
BT – bezpečnostný technik
ABT – autorizovaný bezpečnostný technik
AOP – aktualizačná odborná príprava
NIP – Národný inšpektorát práce
BTS – bezpečnostnotechnická služba

Žiadateľ pre vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia ABT doručí na NIP žiadosť ako fyzická osoba, ktorá bude ním podpísaná (žiadosť nezasiela prostredníctvom zamestnávateľa).

Žiadosť má obsahovať:

  •  osobné údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu),
  •  doklad o skončení úplného stredného alebo VŠ vzdelania
  •  platné osvedčenie BT – úradne overené,
  •  písomné potvrdenia o absolvovaní AOP – úradne overené,
  •  potvrdenie praxe BT – originály,
  •  dodávateľsko-odberateľské zmluvy – kópie,
  •  správny poplatok vo výške 33 eur.

Dĺžka odbornej praxe BT ku dňu podania žiadosti musí byť najmenej dva roky a počíta sa odo dňa vydania osvedčenia BT. Prax nemusí byť súvislá, jednotlivé obdobia a formy praxe sa spočítavajú, ale v prípade, že sa obdobia praxe prekrývajú, akceptuje sa len jedno obdobie.

Formy praxe:

  •  prax vykonáva BT ako zamestnanec na pracovnú zmluvu
  •  prax vykonáva BT ako živnostník pre odberateľov
  •  prax vykonáva BT ako odborný zamestnanec BTS u odberateľa/ov

Pri výkone praxe formou živnostenského oprávnenia, musí byť zapísaný predmet živnosti BT.
Neuznáva sa prax BT vykonávaná na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov, prax vykonávaná cez tretiu osobu, prax vykonávaná v rámci doktorandského štúdia, prax bez zapísaného predmetu BT v živnostenskom oprávnení, prax pre zamestnávateľa/odberateľa, ktorý nemá zamestnancov, prax vykonávaná prostredníctvom personálnych agentúr.

Začlenenie zamestnávateľa/odberateľa do prílohy č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. je podľa prideleného SK NACE a je verejne prístupné na www. statistics.sk/register organizácií. Prax BT u subjektov v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. musí byť vykonávaná pod dozorom ABT. Dozor ABT zabezpečuje s osobou ABT/BTS priamo zamestnávateľ/odberateľ. Dozor uzatvorený medzi osobami BT a ABT sa neuznáva. Dozor ABT je potrebné uvádzať do potvrdenia o praxi BT.

Potvrdenie o praxi musí byť podpísané s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, resp. osobami podľa Obchodného registra príslušného Okresného súdu. Ak je podpísané inou osobou, tak je potrebné zároveň doručiť aj jej plnomocenstvo na zastupovanie zamestnávateľa/odberateľa v pracovnoprávnych vzťahoch.

Správny poplatok sa hradí formou e-kolku. Správne poplatky zakúpené v kolkomatoch na katastrálnych úradov, klientskych centrách Ministerstva vnútra sú nesprávne a neakceptujú sa.

Skúšky ABT organizuje NIP spravidla štvrťročne. Pozvánka na skúšky ABT je zasielaná žiadateľom tri týždne pred termínom skúšky. Zo skúšky v prípade neúčasti je potrebné písomné ospravedlnenie s dokladovaním dôvodu neúčasti zaslané na NIP najneskôr v deň skúšky ABT. Pri opakovanej skúške ABT sa správny poplatok neplatí.
Zmena na osvedčení ABT je vykonávaná bezodplatne na základe žiadosti, dokladovania zmeny údajov a doloženia pôvodne vydaného osvedčenia ABT. Pri žiadosti o vydanie duplikátu sa platí poplatok 5 eur zakúpený na pobočkách Slovenskej pošty.
Pri účastí na AOP je potrebné, aby bol vydaný písomný doklad o absolvovaní AOP, nestačí vyznačiť dátumy AOP na zadnej strane osvedčenia BT.
BT je povinný zúčastniť sa AOP do 5 rokov od vydania osvedčenia ABT a následne do 5 rokov od poslednej AOP u oprávnenej osoby na výchovu a vzdelávanie BT – činnosť 01.2. Aktuálny zoznam týchto osôb je zverejnený na web stránke NIP. Je potrebné preveriť si, či oprávnená osoba na výchovu a vzdelávanie nemá odobraté oprávnenie na výchovu a vzdelávanie BT- v činnosti 01.2.