Oznámenie hosťujúceho zamestnávateľa

Hosťujúci zamestnávateľ, ktorý vysiela svojich zamestnancov na územie SR na výkon prác pri poskytovaní služieb, je v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 351/2015 Z. z. povinný oznámiť Národnému inšpektorátu práce nasledovné údaje:

  • svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, a miesto trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  • svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, a register, v ktorom je zapísaný,
  • predpokladaný počet vyslaných zamestnancov (uviesť menovite),
  • meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca,
  • deň začatia a skončenia vyslania,
  • miesto výkonu práce a druh práce vykonávanej vyslaným zamestnancom počas vyslania,
  • názov služby alebo služieb, ktoré bude hosťujúci zamestnávateľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike,
  • meno, priezvisko a adresu (na Slovensku) osoby poverenej na doručovanie písomností, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území Slovenskej republiky (kontaktná osoba).

Hosťujúci zamestnávateľ si túto povinnosť splní:

  • elektronicky – hosťujúci zamestnávateľ vyplní mailový kontakt, zaregistruje sa a vytvorí si konto, po zaregistrovaní bude môcť oznámiť vyslanie zamestnancov a následne uvedené údaje spravovať (uviesť zmenu pri aktuálnych vyslaných zamestnancoch alebo dopĺňať nových vyslaných zamestnancov)

REGISTRAČNÝ PORTÁL (Odporúčané)

  • v listinnej podobe – formulár je potrebné vyplniť, vytlačiť a zaslať na adresu Národného inšpektorátu práce, Masarykova 10, 040 01 Košice, alebo mailom na : nip@ip.gov.sk.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR (Alternatívna možnosť)

 

UPOZORNENIE:

Zamestnávateľ je povinný uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca, doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania v mieste výkonu práce.