Preskočiť na obsah

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce Bratislava v roku 2017

 

„Plán činnosti Národného inšpektorátu práce na rok 2017“ určil celoslovenské úlohy inšpekcie práce rôznych kategórií a zameraní. Z kontrolovaných subjektov podľa ich právnej formy mali s počtom 1 791 subjektov najvyššie zastúpenie spoločnosti s ručením obmedzeným.

 

Plnenie úloh inšpekcie práce v zmysle plánu Národného inšpektorátu práce Inšpektorátom práce Bratislava v roku 2017 bolo v ich základnom členení nasledovné:

  1. Celoslovenské úlohy

– Kontrola dodržiavania povinností bezpečnostnotechnickej služby

– Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

– Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave u zamestnávateľov a na pozemných komunikáciách (v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z.)

– Kontrola dodržiavania BOZP v stavebníctve

– Kontrola dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích strojov

– Kontrola dodržiavania BOZP na zimných štadiónoch a v športových halách

– Prevencia závažných priemyselných havárií vrátane posudzovania bezpečnostných správ

– Kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave so zameraním na zájazdové a diaľkové autobusy

– Kontrola dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach

– Kontrola dodržiavania BOZP pri používaní prepravných fliaš na propán-bután

– Kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov pri používaní chemických látok a zmesí (REACH a expozičné scenáre)

– Kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

– Kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a podmienok vyslania hosťujúcimi zamestnávateľmi

– Kontrola dodržiavania zákazu prijať prácu alebo službu

– Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a mzdových podmienok v maloobchode

– Kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonávaná útvarmi KNZ

Pri previerkach inšpekcie práce bolo skontrolovaných 1 096 subjektov, zistených bolo 968 nedostatkov, z toho 313 závažných nedostatkov.

Za zistené závažné nedostatky a porušenia predpisov bolo zamestnávateľom navrhnutých 73 postihov v celkovej sume 162 350,-€ a uložených 186 blokových pokút v celkovej sume 10 493,-€.

  1. Mimoriadne úlohy

– Kontrola zastretých pracovnoprávnych vzťahov v poisťovniach a stavebných sporiteľniach

– Kontrola dodržiavania pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov – štátnych príslušníkov tretích krajín

– Kontrola dodržiavania pracovných podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov – štátnych príslušníkov tretích krajín v Trnavskom kraji

– Mimoriadna úloha zameraná na pracovné podmienky zamestnancov vo veku nad 50 rokov

– Mimoriadna úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP pri prevádzke tvárniacich strojov

– Mimoriadna úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP pri prevádzke kovoobrábacích strojov

– Mimoriadna úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP pri prevádzke pekárenských strojov a zariadení

– Mimoriadna úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v poľnohospodárstve so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu

– Mimoriadna úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP vo veľkoskladoch, veľkopredajniach a logistických centrách

– Mimoriadna úloha „ŠKRTIČ IV“ zameraná na dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia

– Mimoriadna úloha „Výmena krajov“ zameraná na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania inšpektormi práce útvarov kontroly nelegálneho zamestnávania u zamestnávateľov v územnom obvode Inšpektorátu práce Trenčín

Pri mimoriadnych previerkach inšpekcie práce bolo skontrolovaných 420 subjektov, zistených bolo 246 nedostatkov, z toho 127 závažných nedostatkov.

Za zistené závažné nedostatky a porušenia predpisov bolo zamestnávateľom navrhnutých 47 postihov v celkovej sume 255 100,-€ a uložená 1 bloková pokuta v sume 33,-€.

 

Výber kontrolovaných subjektov pre jednotlivé úlohy bol realizovaný na základe obsahového zamerania plánovaných úloh, výsledkov analytického hodnotenia informácií získaných inšpekciou práce v predchádzajúcich rokoch a na základe doručených podnetov.

V oblasti mimoriadnych úloh inšpekcie práce uložených Národným inšpektorátom práce boli kontrolované subjekty určené uvedením ich vecného zamerania a počtom podnikateľských subjektov, ktoré je potrebné skontrolovať.

 

Za zásadný a veľmi závažný problém všetkých druhov podnikateľských subjektov možno považovať nie vždy dostatočnú znalosť platnej legislatívy majiteľmi kontrolovaných subjektov, konateľmi a vedúcimi zamestnancami týchto subjektov.

V druhom rade je to nedôsledné napĺňane požiadaviek ustanovení právnych predpisov, čo v mnohých prípadoch vyzerá ako cieľavedomé ignorovanie právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 

Sankčné oprávnenia využil Inšpektorát práce Bratislava v roku 2017 nasledovne:

  1. Organizáciám bolo uložených 412 pokút v celkovej hodnote 1 476 450 €.
  2. Jednotlivcom bolo uložených 12 pokút v hodnote 15 000 € a 187 blokových pokút (vrátane pokút pri kontrolách na cestách) v celkovej hodnote 10 526 €.