Preskočiť na obsah

Vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy v inom štáte ako je štát sídla dopravcu sa označuje pojmom kabotáž. Kabotáž dopravca nemôže vykonávať bez osobitných povolení. Výnimkou je vykonávanie kabotáže v rámci členských krajín EÚ. Podľa článku 71 Zmluvy Európskeho Spoločenstva každý dopravca, ktorý je držiteľom povolenia Spoločenstva na vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, ktorá je podnikaním, je oprávnený dočasne a bez množstevných obmedzení vykonávať vnútroštátnu cestnú dopravu v inom členskom štáte bez toho, aby tam mal sídlo alebo prevádzkareň. Tu je potrebné upozorniť, že kabotáž je možné vykonávať iba dočasne. Zjednotené podmienky vykonávania kabotážnych prepráv sú upravené v Nariadení (ES) č. 1072/2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh.

Od 14. 05. 2010 platia ustanovenia tohto nariadenia pre všetky členské štáty EÚ, ktoré ustanovujú, že každý dopravca vykonávajúci prepravu v prenájme alebo za úhradu, ktorý je držiteľom licencie Spoločenstva, je oprávnený vykonávať kabotáž, ak splní nasledujúce podmienky:

  • po dodaní tovaru prepravovaného v rámci medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy z iného štátu do hostiteľského členského štátu EÚ môže uskutočniť s tým istým vozidlom najviac tri následné kabotážne prepravy, pričom posledná vykládka počas kabotážnej prepravy pred opustením hostiteľského štátu sa musí uskutočniť do siedmich dní od poslednej vykládky v hostiteľskom štáte,
  • najviac jednu kabotážnu prepravu počas troch dní, ktoré nasledujú po vstupe prázdneho vozidla na územie hostiteľského členského štátu.

Ďalej je dopravca povinný na požiadanie predložiť dôkaz o dovoze v rámci medzinárodnej prepravy a o každej nasledujúcej preprave (napr. nákladný list CMR).

Aj podľa nariadenia (ES) č. 1072/2009 pri vykonávaní kabotážnej prepravy musí dopravca dodržiavať legislatívu hostiteľského štátu vo vzťahu k:

  • podmienkam, ktorými sa riadia prepravné zmluvy,
  • hmotnosti a rozmerom vozidiel,
  • požiadavkám týkajúcim sa prepravy určitých kategórií tovaru, najmä nebezpečného tovaru, potravinového tovaru, rýchlo podliehajúceho skaze a živých zvierat,
  • času jazdy a času odpočinku,
  • dane z pridanej hodnoty na prepravné služby.

Vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie pravidiel kabotáže spadá pod kompetenciu Ministerstva dopravy a výstavby SR.