Preskočiť na obsah

V zmysle plánu úloh Národného inšpektorátu práce boli v priebehu celého kalendárneho roka 2017 vykonávané previerky zamerané na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľov pri zamestnávaní na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Predmetom týchto previerok bola kontrola dodržiavania predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, t. j. dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov a kontrola povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov v zmysle vybraných ustanovení Zákonníka práce.

Pri výkonoch inšpekcie práce sa inšpektori práce zamerali na oblasť bezpečnosti, zdravia a ochrany pri práci, oblasť pracovnoprávnych vzťahov a oblasť nelegálneho zamestnávania.

Inšpektori práce skontrolovali celkom 174 subjektov, v ktorých zistili 408 nedostatkov spadajúcich do oblasti pracovnoprávnych vzťahov a do oblasti BOZP. Z uvedených nedostatkov bolo 121 nedostatkov považovaných za závažné. V oblasti kontroly dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania skontrolovali inšpektori práce spolu 664 osôb, z ktorých u 42 osôb bolo zistené porušenie zákona o nelegálnom zamestnávaní.

V porovnaní s celoslovenskou previerkou vykonávanou v roku 2016 s rovnakým zameraním klesol počet celkových zistených nedostatkov z 514, z toho 220 závažných. Rovnako ako v predchádzajúcom roku, najčastejším nedostatkom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov bolo porušenie ustanovenia Zákonníka práce upravujúceho podmienky uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Druhým najčastejším zisteným porušením v oblasti pracovnoprávnych vzťahov bolo porušovanie povinnosti zamestnávateľov viesť evidenciu pracovného času zamestnancov v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce.

Výsledky inšpekcie práce v oblasti BOZP poukazujú na skutočnosť, že nedostatky vznikajú najmä z dôvodu zlej organizácie práce v spoločnostiach. Kontroly v predmetnej oblasti ukázali, že zamestnávatelia oblasť BOZP podceňujú a neuvedomujú si, že povinnosti sa vzťahujú na všetkých zamestnancov rovnako, teda aj na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Následky porušenia právnych predpisov v tejto oblasti môžu mať pre zamestnancov závažné dôsledky.

Z počtu a charakteru zistených nedostatkov, ktoré boli zistené v rámci týchto vykonaných previerok, je možné konštatovať, že zamestnávatelia stále vo veľkej miere porušujú Zákonník práce v ustanoveniach týkajúcich sa dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru. Zamestnávatelia uzatvárajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bez preukázania výnimočnosti. V mnohých prípadoch uzatvorené dohody o vykonaní práce nezodpovedajú znakom dohody o vykonaní práce, pretože nie sú vymedzené výsledkom.

Skutočnosti zistené výkonmi inšpekcie práce v oblasti uzatvárania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a výkonu prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môžeme hodnotiť ako nepriaznivý stav s tendenciou oslabovania práv zamestnancov, a to napr. v oblasti zabezpečovania stravovania, náhrady príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, dovoleniek, náhrad príjmu za prekážky v práci a v mnohých prípadoch taktiež za vedomé obchádzanie ustanovení Zákonníka práce.