Preskočiť na obsah

Inšpektori práce v priebehu prvého štvrťroka roku 2017 zrealizovali mimoriadnu celoslovenskú kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancami vykonávajúcimi finančné sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva a stavebného sporenia, ktorí vykonávajú závislú prácu, pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce. Súčasťou previerok bola aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

Predmetom podnikania kontrolovaných poisťovní boli najmä poisťovacie činnosti v životnom poistení a poisťovacie činnosti v neživotnom poistení. Predmetom podnikania kontrolovaných stavebných sporiteľní bolo najmä prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo v prospech stavebných sporiteľov a poskytovanie úverov stavebným sporiteľom zo zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely.

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v oblasti poisťovníctva a stavebného sporenia vykonávali pre kontrolované subjekty finanční agenti a finanční poradcovia v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej Zákon).

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo vykonávané podľa Zákona je podnikaním. Zákon však nepriamo odkazuje aj na možnosť vykonávania týchto činností ako závislej práce v pracovnoprávnom vzťahu uzavretom s finančnou inštitúciou.

V rámci úlohy bolo skontrolovaných 41 pobočiek devätnástich subjektov ponúkajúcich služby komerčného poistenia, stavebného sporenia, finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Vykonanými inšpekciami práce boli zistené dve porušenia legislatívy v oblasti výkonu závislej práce. Obe zistené porušenia sa týkali vykonávania závislej práce, ktorá nie je finančným sprostredkovaním či finančným poradenstvom, fyzickými osobami na základe obchodnoprávneho vzťahu. Za zistené porušenia bola navrhnutá pokuta vo výške 2 000 eur.