Preskočiť na obsah

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa menia pravidlá pre posúdenie nelegálneho zamestnávania, a to na základe zákona č. 294/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (ďalej len „zákon“).

Zmena sa okrem iného týka ustanovenia § 2 ods. 2 písm. b) zákona, pričom úmyslom zákonodarcu bolo, aby nelegálnym zamestnávaním nebolo určité oneskorené prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne. Do účinnosti novely zákona sa za nelegálne zamestnávanie považovalo akékoľvek oneskorené splnenie prihlasovacej povinnosti do Sociálnej poisťovne, a to aj také, ktoré bolo zistené až dodatočným výkonom kontroly.

Novelizované znenie § 2 ods. 2 písm. b) znie nasledovne:

„Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu6) na prihlásenie do tohto registra“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

Novelou zákona sa teda prihlásenie zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne v lehote 7 dní od dátumu začatia vykonávania práce, ak v tejto lehote u zamestnávateľa nezačne výkon kontroly, nebude považovať za nelegálne zamestnávanie a nebudú voči zamestnávateľovi vyvodzované žiadne sankcie za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Ak si zamestnávateľ splní oznamovaciu povinnosť až po lehote 7 dní alebo si ju nesplní vôbec, v takom prípade to kontrolný orgán, bez ohľadu na čas výkonu kontroly, bude považovať za nelegálne zamestnávanie, a to aj spätne.

 Naďalej však platí, že zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne najneskôr pred začatím výkonu práce. Ak sa výkon kontroly začne v lehote kratšej ako 7 dní od dátumu začatia výkonu práce zamestnanca, a zamestnávateľ si u tohto zamestnanca ešte nesplnil prihlasovaciu povinnosť, bude sa to aj naďalej považovať za nelegálne zamestnávanie. 

Novela zákona zároveň s účinnosťou od 1. januára 2018 umožňuje v § 7ca zamestnávateľom, u ktorých bolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona účinného do 31. decembra 2017, písomne požiadať Národný inšpektorát práce o výmaz z centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Uplynutím 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o výmaz sa spätne zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania nepovažuje za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Podotýkame, že uvedená možnosť výmazu sa týka len nelegálneho zamestnávania definovaného v ustanovení § 2 ods. 2 písm. b) zákona a len v prípade, ak oznamovacia povinnosť bola zo strany zamestnávateľa splnená v lehote 7 dní od začatia výkonu činnosti zamestnanca a súčasne za splnenia podmienky, že v tejto lehote nebol začatý výkon kontroly.

Predmetnú žiadosť je v zmysle zákona potrebné podať písomne na adresu: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice alebo emailom na adresu podatelna@ip.gov.sk a zároveň na adresu michaela.birosova@ip.gov.sk.

V prípade potreby je vzor žiadosti o výmaz zo zoznamu fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania umiestnený v prílohe tohto článku.