Preskočiť na obsah

Dňom 1. marca 2021 sa novelou Zákonníka práce zmenili pravidlá pre zamestnávanie mladistvých do ukončenia povinnej školskej dochádzky.

Pracovnoprávna legislatíva ustanovuje vznik spôsobilosti fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosti vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ však vo všeobecnosti nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Potvrdenie o skončení povinnej školskej dochádzky absolvovaním desiatich rokov vzdelávania vydá príslušná škola ku dňu, ktorým bola táto povinná školská dochádzka ukončená (spravidla k 30. júnu desiateho školského roku vzdelávania). Potvrdenie je uvedené na rubovej strane školského vysvedčenia.

Fyzická osoba vo všeobecnosti teda môže začať vykonávať závislú prácu v pracovnoprávnom vzťahu najskôr dňom nasledujúcim po dni ukončenia desiateho roku vzdelávania v zmysle školou vydaného potvrdenia alebo dňom nasledujúcim po 31. auguste školského roka, v ktorom dovŕšila 16. rok veku.

Novelou Zákonníka práce účinnou od 1. marca 2021 sa zaviedla výnimka z tohto pravidla, ktorá umožňuje osobám spôsobilým na uzavretie pracovnoprávneho vzťahu ako zamestnanec vykonávať kultúrne, umelecké, športové a reklamné činnosti a iné ľahké práce, ktoré však svojím charakterom a rozsahom neohrozujú zdravý vývoj, školskú dochádzku a školské vyučovanie mladistvého. Uvedenou zmenou došlo k odstráneniu bariéry a priblíženiu slovenskej legislatívy k európskym normám.

Fyzická osoba, ktorá dovŕšila 15 rokov veku, avšak neskončila ešte povinnú školskú dochádzku, teda od 1. marca 2021 môže vykonávať práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú jej zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku. Výkon týchto ľahkých prác podlieha povoleniu príslušného inšpektorátu práce. Na žiadosť zamestnávateľa vydá inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva povolenie, v ktorom určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa požadované ľahké práce môžu vykonávať. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané.

V žiadosti adresovanej príslušnému inšpektorátu práce podľa miesta pracoviska mladistvého zamestnávateľ uvádza:

1.) údaje o zamestnávateľovi,

2.) údaje o mladistvej osobe,

3.) popis činnosti, ktorú bude mladistvá osoba vykonávať,

4.) časový rozsah výkonu práce,

5.) miesto výkonu práce.

K žiadosti je potrebné doložiť:

1.) posúdenie zdravotnej spôsobilosti mladistvej osoby,

2.) posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s prácou mladistvej osoby,

3.) potvrdenie o zaplatení správneho poplatku 20 eur (časť XIII. prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch).

Príslušný inšpektorát práce po doručení žiadosti požiada o stanovisko príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Zamestnávanie mladistvej osoby v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) Zákonníka práce je prípustné až po vydaní povolenia inšpektorátom práce.