43. týždeň roka - Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej európsky týždeň). Jeho hlavným cieľom je prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (ďalej EU-OSHA) oficiálne oznámila aktivity Európskeho týždňa dňa 4. októbra na svojej webovej stránke  www.osha.europa.eu a na stránke aktuálnej kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Na propagáciu využíva aj sociálne médiá, Twitter Facebook a Linkedln. Dňa 19. októbra bude na Twitteri prezentovaná elektronická príručka kampane, tlačová správa a 26. októbra bude virtuálna videokonferencia.Rozmanité podujatia zamerané na podporu zvýšenia povedomia širokej verejnosti o dôležitosti vytvárania zdravých a bezpečných podmienok pre prácu sa budú konať vo všetkých krajinách Európskej únie.
Národné kontaktné miesto EU-OSHA na Slovensku, ktorým je Národný inšpektorát práce,  naplánovalo na tento týždeň dve hlavné podujatia, a to na deň 26. októbra premietanie víťazného dokumentárneho filmu s tematikou bezpečnosti práce pre poslucháčov Technickej univerzity v Košiciach a na deň 27. októbra v spolupráci s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Prešove, členom EEN (Sieť európskych podnikov) spoločný seminár. Bude sa na ňom hovoriť o aktuálnej kampani EU-OSHA, problémoch v oblasti BOZP a pracovno-právnych vzťahov, zisteniach inšpekcie práce pri kontrolách v zamestnávateľských subjektoch a o nových povinnostiach zamestnávateľov v súvislosti s vysielaním zamestnancov. Aktivity na podporu európskeho týždňa, organizované inšpektorátmi práce v jednotlivých krajoch, akými sú vzdelávacie aktivity, odborné prednášky, semináre, besedy pre študentov a „Dni otvorených dverí“, počas ktorých bude poskytované bezplatné poradenstvo na otázky pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania, bezpečnosti a ochrany zdravia a sociálnej legislatívy v doprave, môžete nájsť v sekcii Inšpektoráty práce.