Cena za dobrú prax v rámci kampane EU-OSHA „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

Národné kontaktné miesto EU-OSHA vyzýva na zasielanie príspevkov do 14. ročníka súťaže o Cenu za dobrú prax v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v rámci kampane Zdravé pracoviská. Cieľom súťaže je oceniť organizácie, ktoré významným a inovačným spôsobom prispeli k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súvislosti s problematikou nebezpečných chemických látok. Hľadáme príklady, ktoré ukazujú holistický prístup k riadeniu BOZP a uplatňovanie prevencie rizík tak, aby sa zabezpečilo zdravé pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. Porota, ktorá bude vyhodnocovať zaslané príspevky, sa zameria aj na udržateľnosť a možnosť prenosu opatrení na iné pracoviská. Dva najlepšie príspevky postúpia do európskeho kola, z ktorých najlepšie budú ocenené na slávnostnom odovzdávaní cien v Bilbao v novembri 2019. Podrobnosti o všetkých víťazných a ocenených príkladoch sa uvedú v publikácii, ktorá bude v rozsiahlej miere distribuovaná po celej Európe a bude propagovaná na webovej lokalite agentúry EU‑OSHA.

Do súťaže možno prihlásiť príklad z reálneho života, ktorý sa týka efektívneho riadenia BOZP v súvislosti s chemickými látkami. V prihlásených príkladoch by malo byť jasne opísané, ako sa vhodné postupy riadenia otázok týkajúcich sa danej problematiky realizovali na pracovisku.

Čo by mal obsahovať príspevok do súťaže

Komplexný prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zahŕňajúci;

  • skutočné a preukázateľné zlepšenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s nebezpečnými látkami;
  • uprednostnenie kolektívnych opatrení pred intervenciami zameranými na jednotlivca;
  • efektívnu účasť a zapojenie zamestnancov a ich zástupcov;
  • udržateľnosť intervencie v priebehu času;
  • možnosť prenosu na iné pracoviská (v iných členských štátoch, v odlišných sektoroch a na pracoviskách inej veľkosti);
  • aktuálnosť.

Bližšie podrobnosti ohľadom súťaže Vám poskytne národné kontaktné miesto, ktorým je Národný inšpektorát práce.

Prílohy