COVID-19 - Dôležitý oznam – ukončenie obmedzení – 06-2020

Obnovenie foriem poskytovania služieb

Na základe mimoriadnej situácie v Slovenskej republike vyhlásenej Ústredným krízovým štábom SR  v nadväznosti na odporúčanie Národného inšpektorátu práce v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 (Koronavírus) Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava obnovuje pre verejnosť:

  • Poskytovanie poradenstva  telefonicky alebo písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie a osobne.
  • Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva len na základe správne vypísanej žiadosti doručenej elektronicky, poštou, alebo osobne.
  • Preukazy a osvedčenia vydáva na základe žiadosti doručenej poštou alebo osobne.

Pre ďalšiu informáciu Vám uvádzame:

Podrobné informácie o pracovnoprávnom postupe, práceneschopnosti, ošetrovnom a zamestnávaní v súvislosti s COVID-19 (koronavírusom) získate na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html