Deň otvorených dverí 23.04.2019

Inšpektorát práce v Žiline organizuje dňa 23.04.2019 v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. deň otvorených dverí v priestoroch svojho sídla, Hlavná 2, 010 09 Žilina. Deň otvorených dverí je bezplatné propagačno-preventívne podujatie zamerané na poskytovanie poradenstva v súvislosti s tým, ako čo najúčinnejšie dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania a sociálnej legislatívy v doprave. Deň otvorených dverí je určený pre zamestnávateľov, zamestnancov, zástupcov zamestnancov, ako aj pre odbornú a širšiu verejnosť.