Deň otvorených dverí na IP Trnava

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – 21.10.2019 – 25.10.2019

 

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Jeho hlavným cieľom je prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách.

 

Inšpektorát práce Trnava oznamuje, že v rámci Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo svojich priestoroch na 8. poschodí budovy ÚPVSaR, ul. J. Bottu č. 4 v Trnave dňa 23.10.2019 (streda) v čase od 8.00 do 15.00 hod. usporiada

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

Deň otvorených dverí je bezplatné propagačno-preventívne podujatie zamerané na poskytovanie poradenstva ako čo najúčinnejšie dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania a sociálnej legislatívy v doprave. Poradenstvo bude poskytované aj počas ostatných dní Európskeho týždňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Deň otvorených dverí je určený pre zamestnávateľov, zamestnancov, zástupcov zamestnancov, ako aj pre odbornú a širšiu verejnosť.

V priestoroch vestibulu budovy ÚPVSaR dňa 23.10.2019 bude záujemcom k dispozícii prezentácia najnovších odborných príručiek „Pravidlá dobrej praxe BOZP na stavenisku I.“ , „Pracuj legálne“ a „Pracuj bezpečne“ a premietanie DVD NAPO bezpečnosť s úsmevom.