Európsky týždeň BOZP 2016

Inšpektorát práce Bratislava si v súvislosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s názvom „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ pripravil aktivity:

  1. „Deň otvorených dverí“ – na Inšpektoráte práce Bratislava spojený s poskytovaním poradenstva v oblasti BOZP, prezentácie kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pod názvom „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“, film DVD s postavičkou NAPO, poskytovanie informácií verejnosti počas úradných hodín:
  • Pondelok: 24.10.2016: 09:00 – 11:30 h; 12:30 – 14:30 h
  • Streda: 26.10.2016: 08:30 – 11:30 h; 12:30 – 14:30 h
  1. Dňa 25.10.2016 sa uskutoční prednáška pre žiakov SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave
  2. Dňa 27.10.2016 sa uskutoční prednáška pre žiakov 1. – 3. ročníka Strednej odbornej školy na Ivanskej ceste č. 21 v Bratislave

Tématicky budú prednášky zamerané na:

  • tému kampane Európskej agentúry pre BOZP na roky 2016 -2017 „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“
  • riadenie BOZP v kontexte problematiky starnúcej pracovnej sily
  • zdravšia práca v každom veku

Budú využité propagačné materiály pre kampaň, ktoré sú dostupné na web stránke:
https://www.healthy-workplaces.eu/sk?set_language=sk