JOB EXPO 2018

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovalo v dňoch 26. – 27. 04. 2018 v priestoroch Národného výstaviska Agrokomplex, š.p. v Nitre už 8. ročník veľtrhu práce  – Job Expo 2018, v spojení s 20. Ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2018. Na tomto najväčšom veľtrhu práce mali možnosť vystavovatelia prezentovať svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov, či nadviazať kontakty s budúcimi partnermi. Uchádzači o zamestnanie našli na tomto veľtrhu vyše 200 zamestnávateľov z toho 171 zo Slovenska a 52 zo zahraničia s ponukou približne 28 – tisíc voľných pracovných miest. Pripravené bolo aj množstvo sprievodných podujatí – prednášok, workshopov. Podľa ministra práce Jána Richtera ,,je dôležité, že ponúkaných 28 tisíc voľných pracovných miest zahŕňa široké spektrum zamestnaní od pomocných prác až po špecializované technické povolania, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie“.

Súčasťou Job Expo 2018 bola aj 20. Medzinárodná burza práce European Job Days 2018 a 26. Ročník celonárodnej výstavy Mladý tvorca 2018. Celkovo bolo počas dvoch dní na výstavisku Agrokomplex odprezentovaných 145 odborných prednášok a prezentácii firiem, z toho 37 v zahraničnej oblasti. Vzdelávacie agentúry a poradenské organizácie ponúkli rôzne služby od poradenstva cez testovanie tzv. mäkkých, jazykových alebo počítačových zručností až po hodnotenie osobnosti.

Svojou aktivitou k podujatiu prispel aj Národný inšpektorát práce Košice, ktorý prostredníctvom Inšpektorátu práce Nitra poskytoval poradenstvo stovkami osobných konzultácií v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právnych úkonov pri ich vzniku, zmenách a skončení, ďalej v oblasti odmeňovania a nárokovateľných zložiek miezd, nelegálneho zamestnávania, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj sociálnej legislatívy v doprave. Uvedené oblasti boli inšpektormi odprezentované aj formou prednášok. Najväčší záujem o poradenstvo v stánku Národného inšpektorátu práce zo strany návštevníkov bolo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, najmä v súvislosti s právnymi úkonmi pri ich vzniku, zmenách a skončení, ako aj v oblasti odmeňovania. Inšpektorát práce Nitra sa touto činnosťou významne podieľal na ochrane práce a k napĺňaniu právom chránených záujmov zamestnancov resp. bývalých zamestnancov v oblasti odmeňovania a pracovnoprávnych nárokov. Zároveň bolo od návštevníkov Job Expa zaregistrovaných viacero upozornení na porušenia predpisov, v ktorých bude Inšpektorát práce Nitra konať.

Na veľtrhu ponúkla 150 pracovných miest aj napríklad automobilka Jaguar Land Rover. Konkrétne išlo o 45 pracovných pozícií vo výrobnej a nevýrobnej oblasti. Automobilka pre svoj závod potrebuje obsadiť pozície v oblasti operátorov výroby do karosárne, montáže, lakovne, ďalej sú to pozície v oblasti kvality, logistiky, priemysleného inžinierstva a ponúkla aj niekoľko miest v administratíve. Do konca roka 2020 chce automobilka v Nitre zamestnať 2800 pracovníkov.

Počas JOB EXPA 2018 boli prezentované aj hlavné ciele inšpekcie práce na Slovensku, kde svojim pôsobením presadzuje aktuálne potreby ochrany zamestnancov pri práci, najmä v oblasti vytvárania bezpečného a zdraviu neškodného pracovného prostredia, skvalitňovania podmienok práce, k rešpektovaniu požiadaviek ustanovujúcich pracovnoprávne vzťahy, upravované najmä Zákonníkom práce a súvisiacimi predpismi, k znižovaniu výskytu pracovných rizík a porušovaniu predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, k informovanosti a prehlbovaniu vedomostí smerujúcich k zvýšeniu bezpečnostnej úrovne práce ako aj vytváraní optimálnych podmienok pre prácu a na zmenu kultúry práce a podnikania.