Kontroly sociálnej legislatívy v cestnej doprave v roku 2016

Inšpekcia práce Slovenskej republiky vykonáva každoročne v zmysle celoročnej úlohy kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách a v dopravných podnikoch v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v platnom znení.
V roku 2016 bolo inšpektormi práce skontrolovaných spolu na pracoviskách a pozemných komunikáciách 10 122 vodičov. V počte skontrolovaných dní vodičov (záznamové listy a počty dní stiahnutých z digitálnych tachografov) to predstavuje 308 602 dní, čo je 122,5 % z celkového plánovaného počtu skontrolovaných dní vodičov pre rok 2016 (252 000 pracovných dní vodičov).Najčastejšie nedostatky vodičov za rok 2016 zistené počas kontrol na pozemných komunikáciách a na pracoviskách spolu:
– vodiči nedodržujú denné minimum času odpočinku (4 340);
– vodiči prekračujú časy vedenia v trvaní 4,5 hod., po uplynutí ktorého má nasledovať prestávka + nedodržujú prestávky pri dennom vedení vozidla v minimálnom trvaní 45 minút (4 079);
– vodiči prekračujú denné  časy vedenia vozidla (1 652);
– vodiči nedodržujú týždenné minimum času odpočinku (871);
– vodiči nepredložia záznamové listy resp. výstupy za predchádzajúcich 28 dní (562);
– vodiči prekračujú dvojtýždňový limit  času vedenia vozidla (363).

Vysoký počet nedostatkov pri dodržiavaní čerpania predpísaných prestávok počas vedenia vozidla a nedodržanie nepretržitého denného odpočinku je zapríčinený jednak skutočným nečerpaním predpísanej prestávky a denného odpočinku, ale aj nesprávnym používaním záznamového zariadenia zo strany vodičov, t.j. nesprávnym prepínaním režimov práce (prestávka, pohotovosť alebo iná práca) následkom čoho kontrolný program vyhodnotí nedostatočné čerpanie  prestávky resp. denného odpočinku (aj keď v skutočnosti boli čerpané). Väčšina nedostatkov pri prekročení denného limitu času jazdy je zo strany vodičov zapríčinený hlavne neskorým hľadaním vhodného parkovacieho miesta na odstavenie vozidla v smere trasy jazdy vozidla a  vedomým prekročením denného limitu času jazdy z dôvodu snahy dojazdu osádky vozidla do cieľovej domácej stanice po ukončení pracovnej cesty (najmä pred čerpaním týždenného odpočinku). 

Ďalším často zisťovaným nedostatkom bolo nepredloženie záznamových listov za predchádzajúcich 28 dní. Vodiči častokrát nevedeli vydokladovať svoju činnosť v časti alebo v celom kontrolovanom období. Nedostatok zahrňuje nepredloženie použitých záznamových listov, nepredloženie potvrdenia činností prípadne neznámu činnosť na karte vodiča spôsobenú nevykonaním manuálneho záznamu na karte vodiča. Ktorákoľvek z týchto skutočností mala zároveň za následok, že  inšpektori práce nevedeli vykonať kontrolu sociálnej legislatívy v doprave v plnom rozsahu. S obdobným  porušením sa inšpektori práce stretli aj pri kontrolách v dopravných podnikoch, kde zamestnávatelia nevedeli predložiť všetky použité záznamové listy vodičov resp. digitálne údaje.

Pri  digitálnych tachografoch sa inšpektori práce stretávajú s rôznymi druhmi manipulácie zo strany vodičov. V roku 2016 boli zistené rôzne manipulácie v 58 prípadoch. Najčastejšie sa používajú magnety, ktoré vodiči priložia na snímač tachografu na prevodovke (KITAS), na základe čoho je namiesto jazdy zaznamenávaná na kartu vodiča ako aj do samotného tachografu činnosť prestávka. Najčastejší výskyt tohto porušenia je pri návrate na základňu podniku a pri čakaní a pohybe v okolí podnikov. Prikladanie magnetu možno považovať za najjednoduchšiu formu manipulácie so záznamovým zariadením. Stále sú však veľmi rozšírené aj sofistikovanejšie formy manipulácie prostredníctvom elektronických zariadení a rôznych vypínačov. Ďalšou častou metódou manipulácie s tachografmi a s údajmi, ktoré sú prostredníctvom tachografu zaznamenávané, je používanie cudzej karty vodiča. Toto porušenie sa často deje s vedomím majiteľov firmy, ktorí takto nútia vodičov porušovať zákon. Je potrebné si však uvedomiť, že vodiči tým nielen porušujú zákon, ale aj vážne ohrozujú svoju bezpečnosť ako aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky, kedy odjazdia na svoju kartu 9 alebo 10 hodín a potom jazdia ďalej na kartu iného vodiča namiesto toho, aby odpočívali a čerpali denný odpočinok. Preto je tento nedostatok považovaný v zmysle európskej legislatívy za veľmi závažný a sankcionovaný v najvyššej možnej výške.

V sledovanom období boli na inšpektoráty práce doručené viaceré podnety vodičov na zamestnávateľov (dopravné podniky). Podnety sa týkali porušení zákonov zo strany zamestnávateľov najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ale aj v oblasti sociálnej legislatívy v doprave. Najčastejšími problémami uvedenými v podnetoch bolo nesprávne určenie výšky mzdy, nevyplatenie mzdy, nútenie vodičov jazdiť nad povolené časové limity, príkazy nedodržiavať predpísané prestávky alebo odpočinky, či nearchivovanie použitých záznamových listov alebo nesťahovanie údajov z digitálnych tachografov a kariet vodičov. Väčšina takýchto podnetov bolo opodstatnených a dopravným podnikom boli v prípade zistených závažných nedostatkov navrhnuté pokuty v správnom konaní.

Veľký význam najmä pri kontrolách na komunikáciách má poradenská činnosť. Vodiči totiž aj napriek absolvovanému predpísanému školeniu a oboznamovaniu nemajú prehľad v jednotlivých ustanoveniach zákona a najmä v ustanoveniach európskych nariadení. Podľa skúseností zistených priamo v teréne sa vodiči síce zúčastňujú na školeniach, no nie vždy sú na týchto školeniach lektormi správne prezentované ustanovenia právnych predpisov, čo má za následok ich nesprávnu aplikáciu v praxi. Preto vo veľkej miere inšpektori práce pri poradenskej činnosti na pozemných komunikáciách poskytujú vodičom informačné brožúry – Organizácia pracovného času v doprave, ktoré vydal Národný inšpektorát práce.

Pri hodnotení nedostatkov zistených inšpektormi práce pri cestných kontrolách a pri kontrolách v dopravných podnikoch môžeme konštatovať, že sa situácia v porovnaní s rokom 2015 opäť zlepšila. Kontrolami vykonanými v rámci úlohy bolo zistených celkom 12 277 nedostatkov, pričom bolo skontrolovaných 308 602 pracovných dní vodičov, čo predstavuje jeden nedostatok na 25,1 skontrolovaných pracovných dní. V rámci úlohy s tým istým zameraním v roku 2015 bol zistený jeden nedostatok na 21,7 skontrolovaných pracovných dní vodičov.
Počet nedostatkov sa každoročne mierne znižuje, čo je spôsobené viacerými faktormi: zvyšovaním právneho povedomia samotných vodičov a zamestnávateľov, preventívnou činnosťou inšpektorátov práce, neustále sa zvyšujúcou kvalitou kontrol vodičov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, poklesom dopravnej práce a s tým súvisiacim zaraďovaním kvalitnejších vodičov na prácu a v neposlednom rade aj zvýšením počtu vozidiel vybavených digitálnym tachografom. Kým v roku 2015 tvorili vozidlá vybavené digitálnym tachografom 79,4 % všetkých skontrolovaných vozidiel pri cestných kontrolách, v roku 2016 to bolo už 85,3 %.

Na základe výsledkov vykonaných kontrol v roku 2016 je zrejmé, že napriek poklesu priestupkov stále dochádza k porušovaniu právnych predpisov týkajúcich sa pracovného času vodičov a práce so záznamovým zariadením. Výsledky kontrol inšpekcie práce potvrdzujú opodstatnenosť a potrebu kontrolnej činnosti v tejto oblasti. Trvalé zaradenie úlohy do plánu činností je správne a je potrebné v nej pokračovať aj v ďalšom období. Vyplýva to predovšetkým zo zistení o nedostatočných znalostiach predpisov súvisiacich so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých subjektoch, ktoré majú v predmete činnosti dopravnú činnosť alebo vykonávajú túto činnosť v súvislosti s iným podnikaním. Je potrebné si však uvedomiť, že bezpečnosť je jednou z najdôležitejších podmienok prepravy tovarov. Dosiahnutá úroveň bezpečnosti je určovaná na základe ukazovateľa nehodovosti. Snahou všetkých kontrolných orgánov vykonávajúcich kontroly v doprave je znížiť neúmerný počet smrteľných následkov dopravných nehôd, čomu výrazne napomáha aj kontrolná činnosť inšpekcie práce na Slovensku.