Mimoriadne previerky „ŠKRTIČ“

V mesiacoch september a október 2017 prebieha celoslovenská mimoriadna previerka s pracovným názvom „Škrtič IV“, v rámci ktorej sa inšpektori práce zameriavajú na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia.Cieľom tejto previerky je kontrola zamestnávateľov v oblasti dodržiavania zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu ich povinností v systéme doplnkového dôchodkového sporenia vo vzťahu k zamestnancom vykonávajúcim rizikové práce, t. j. práce, pri ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.

Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a pri skončení výkonu práce, ktorá je zaradená do tretej alebo štvrtej kategórie, a účastníkom, ktorí sú umelci vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorí sú hudobní umelci vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Rizikové práce sú práce v tretej a štvrtej kategórii, pričom štvrtá kategória sa vyhlasuje na obmedzený čas – najviac na obdobie jedného roka. O zaradení práce do kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu. Do tretej kategórie sa zaraďujú práce s významnou mierou zdravotného rizika, práce s prekročenými limitmi faktorov práce (hluk, prach, vibrácie a iné), ktoré môžu poškodiť zdravie a do štvrtej kategórie sa zaraďujú práce s vysokou mierou zdravotného rizika. Na zníženie rizika je potrebné, aby zamestnávateľ vykonal technické, organizačné a iné ochranné opatrenia vrátane použitia  osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce, majú nárok na doplnkový dôchodok. Peniaze na tento dôchodok zamestnávatelia platia na základe tzv. zamestnávateľskej zmluvy na účet každého zamestnanca. Podmienkou je, aby títo zamestnanci vykonávajúci rizikové práce mali uzatvorenú užívateľskú zmluvu.

Povinnosťou zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, je teda uzatvoriť účastnícku zmluvu, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác a povinnosťou ich zamestnávateľov je uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodcovskou spoločnosťou, ktorú si zamestnanci vyberú.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

Správy o zistených nedostatkoch a o ďalších skutočnostiach v rámci tejto mimoriadnej previerky budú spracované na Národnom inšpektoráte práce, odbore inšpekcie práce a následne budú predložené na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.