Mimoriadne previerky zamerané na kontrolu taxislužieb

V období od 07.11.2016 do 11.11.2016 vykonali inšpektori práce mimoriadne previerky zamerané na kontrolu vodičov a prevádzkovateľov taxislužieb. Cieľom previerok bolo preveriť plnenie povinností zamestnávateľa pri zabezpečovaní prevažujúceho predmetu svojej činnosti najmä zamestnancami v pracovnom pomere a odhaľovať zakrývanie závislej práce inými druhmi právnych vzťahov. Zároveň bola predmetom previerok aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 82/2005 Z. z.“) ako aj dodržiavanie povinnosti zamestnávateľa v záujme zabezpečenia BOZP zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti a na ich vek a zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch.

 V rámci mimoriadnych previerok bolo skontrolovaných celkom 216 vodičov vozidiel taxislužieb u 186 podnikateľských subjektov.
Počas vykonaných kontrol a následne z predložených dokladov zamestnávateľmi bolo zistených celkovo 37 porušení:
 nelegálne zamestnávanie – v 6 prípadoch,
 vznik pracovného pomeru – v 21 prípadoch,
 mzdy – v 4 prípadoch,
 preventívne lekárske prehliadky – v 2 prípadoch,
 pracovný čas – v 3 prípadoch,
 riadenie BOZP – v 1 prípade.

Nelegálne zamestnávanie
V oblasti nelegálneho zamestnávania bolo zistených 6 nedostatkov, z toho 5 nedostatkov sa týkalo porušenia ust. § 3 ods. 2 v nadväznosti na § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. – vodiči síce mali pracovnú zmluvu, avšak v priebehu vykonávanej kontroly neboli prihlásení do registra Sociálnej poisťovne.
Vznik pracovného pomeru
Zistené nedostatky sa týkali najmä vykonávania práce vodiča taxislužby mimo pracovného pomeru (vodič taxislužby vykonával prácu na základe dohody o vykonaní práce) a uzatvorenia pracovného pomeru s fyzickou osobou (vodičom), ktorá nebola držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby.
Mzdy
Zistené nedostatky sa týkali neposkytnutia náhrady mzdy a neposkytnutia mzdového zvýhodnenia za prácu v noci.
Preventívne lekárske prehliadky
Zistené nedostatky sa týkali zaradenia zamestnanca na prácu napriek tomu, že sa neporobil pravidelnej lekárskej prehliadke a pravidelnému psychologickému vyšetreniu.
Pracovný čas
Zistené nedostatky sa týkali nevedenia evidencie dochádzky tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu a nevedenia evidencie pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca.

Medzi najčastejšie zisťované nedostatky patrilo, že fyzické osoby vykonávajúce prácu vodičov taxislužieb neboli v pracovnom pomere k prevádzkovateľom taxislužieb, ale prácu vykonávali na základe dohôd mimo pracovného pomeru, pričom osobitný predpis ustanovuje, že vodič vozidla taxislužby musí byť k prevádzkovateľovi taxislužby v pracovnom pomere. V niektorých prípadoch bolo toto porušenie zapríčinené neznalosťou zákona zo strany zamestnávateľa, ale u niektorých bolo spôsobené aj úmyselne s cieľom obchádzať predpisy a využívať pri výkone činnosti taxislužby aj osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere.
Na toto nadväzovalo aj porušenie, že zamestnávatelia zaraďovali zamestnancov na výkon práce vodiča taxislužby napriek tomu, že sa vodič nepodrobil pravidelnej lekárskej prehliadke a  psychologickému vyšetreniu. V ďalších prípadoch nebol vodič držiteľom preukazu vodiča taxislužby, teda nespĺňal predpísané kvalifikačné predpoklady na vykonávanie práce vodiča taxislužby, čo mohlo mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia nielen osôb prepravovaných vozidlami taxislužby, ale aj na ostatných účastníkov cestnej premávky.

Oproti predchádzajúcim kontrolám vykonávaným vo vzťahu k taxislužbám bolo zistené, že sa zvýšil počet zamestnancov a znížil počet SZČO vykonávajúcich činnosť vodičov pre taxislužby. Kontrolovaní vodiči, ktorí vykonávali činnosť ako SZČO, mali uzatvorené obchodné dohody s poskytovateľmi taxislužby, ktorí prevádzkujú dispečing, prevažne mali zároveň vlastné koncesie na vykonávanie taxislužby. Ani v jednom prípade sa však nepodarilo preukázať využívanie závislej práce mimo pracovného vzťahu a to najmä z dôvodu, že nebola preukázaná nadriadenosť / podriadenosť a pracovný čas určený zamestnávateľom. Títo podnikatelia vykonávajú činnosť spravidla na vlastných vozidlách, ktoré prevádzkujú na vlastné náklady a zodpovednosť, nepoberajú za túto činnosť odmenu od iného právneho subjektu, nevykonávajú túto činnosť v určenom pracovnom čase. Na základe uzatvorených obchodných/mandátnych zmlúv medzi živnostníkom a spoločnosťou, ktorá prevádzkuje dispečing a stanovištia taxislužby, táto spoločnosť poskytne živnostníkovi vysielačku, nálepky spoločnosti s číslom na dispečing a poskytuje živnostníkovi službu dispečerov, príp. miesto na státie. Tržby od zákazníkov prijíma živnostník (vyplýva z označení dokumentov vyhotovených z taxametrov) a spoločnosti platí dohodnuté poplatky za služby dispečingu, prenájom rádiostanice a stanovišťa. Čas výkonu taxislužby si určuje vodič sám, podľa vlastného rozhodnutia.

V rámci inšpekcie práce pri kontrole dokladov s cieľom identifikovať zamestnávateľov a vzťahy medzi taxislužbou a vodičom boli zistené porušenia ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a to prevádzkovanie taxislužby bez koncesie, prenechanie koncesie inému používateľovi, nesprávne označenie a nevydávanie potvrdení vydávaných z taxametra, nespĺňanie podmienok koncesie a používanie vozidiel neuvedených v koncesii. Zistené porušenia predpisov boli oznámené dopravnému správnemu orgánu príslušného kraja.

Napriek viacerým taxislužbám, v ktorých bolo zistené porušenie predpisov, prevažovali taxislužby, v ktorých nebolo zistené žiadne porušenie a prevádzkovateľom týchto taxislužieb nerobí dodržiavanie predpisov žiadny problém. Tento stav možno pripísať aj skutočnosti, že kontroly prevádzkovateľov ako aj vodičov taxislužieb sú pomerne časté nielen zo strany inšpektorátov práce, ale aj zo strany iných kontrolných orgánov, čo núti prevádzkovateľov taxislužieb dodržiavať platné predpisy. To sa prejavuje aj na zisťovaní menšieho počtu nedostatkov, ktorých sa prevádzkovatelia taxislužieb dopúšťajú.