Preskočiť na obsah

Novela Zákonníka práce - zmeny od 1.5.2018

Prinášame vám stručný prehľad najpodstatnejších zmien upravujúcich prevažne nároky v odmeňovaní zamestnancov.

Informuje o nich Ing. Róbert Bulla, PhD., MBA, hlavný inšpektor práce Inšpektorátu práce Nitra.

Zamestnávateľ má povinnosť uvádzať pri zverejňovaní ponúk zamestnania výšku základnej zložky mzdy, to znamená, že nebude prípustné aby sa v pracovných inzerátoch uvádzala výška mzdy „dohodou“, resp. mzda po zarátaní rôznych bonusov. Zamestnávateľ teda následne pri uzatvorení pracovnej zmluvy nemôže so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako je tá, ktorú zverejnil v ponuke zamestnania

Novela prináša zdvojnásobenie príplatku za prácu vo sviatok. Zamestnancovi bude patriť dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Väčší benefit prináleží zamestnancom pracujúcim v noci a do zákona boli zavedené nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu, ich prehľad uvádzame v tabuľke.

Všetci zamestnanci, ktorí budú vykonávať prácu v sobotu alebo v nedeľu, budú mať okrem mzdy nárok aj na mzdové zvýhodnenie, a to bez ohľadu na to či bežne pracujú počas soboty a nedele alebo sa jedná o víkendovú prácu nadčas.

PRÍKLAD: 15. september 2018 pripadne na sobotu a je zároveň sviatkom. Ak tu zamestnanec bude mať určenú prácu nadčas v počte 8 hodín, za tento čas mu bude prislúchať: mzda + mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas (25% priemerného zárobku) + mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (100% priemerného zárobku) + mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (30% min. mzdy).

Zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (pri „dohodároch“) budú patriť za prácu v sobotu, v nedeľu, za nočnú prácu a za sťažený výkon práce rovnaké mzdové zvýhodnenia ako ostatným zamestnancom. Za prácu vo sviatok im patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu (teda k odmene dohodára prislúcha za každú hodinu práce vo sviatok 2,759,-Eur naviac).

Zamestnávateľ má v zmysle novely možnosť, ale nie povinnosť poskytnúť zamestnancom peňažné plnenie za prácu pri príležitosti letných dovoleniek (13. mzda) a vianočných sviatkov (14. mzda), ktoré budú daňovo aj odvodovo zvýhodnené za predpokladu splnenia zákonných povinností, a to: mzda (13. a 14. mzda) musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca a zamestnanec  má u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovno-právnom vzťahu aspoň 24 mesiacov (13. mzda), resp. 48 mesiacov (14. mzda).

Oslobodená bude suma najviac 500,-Eur od dane z príjmu, zdravotného poistenia a sociálnych odvodov, pričom zvýhodnenie sa bude uplatňovať postupne počas najbližších troch rokov. V roku 2018 bude 13. mzda oslobodená od zdravotného poistenia a 14. mzda od dani z príjmu a zdravotného poistenia. 13. mzda sa vypláca v mesiaci jún a 14. mzda v mesiaci december.

Naďalej je zamestnávateľ pri skončení pracovného pomeru povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list), avšak už v podstatne zjednodušenej forme.

* Pracovnú pohotovosť bude možné dohodnúť alebo nariadiť aj počas sviatku, čo doteraz nebolo legislatívne upravené. Zamestnanec bude mať nárok na  mzdu  vrátane  mzdového zvýhodnenia alebo náhradu mzdy za sviatok popri náhrade za pracovnú pohotovosť.

Ak je zamestnávateľ so zamestnancom dohodnutý na čerpaní náhradného voľna za prácu nadčas, môže sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna, čo doteraz nebolo možné a mzda sa musela poskytnúť v riadnom výplatnom termíne po odpracovaní práce nadčas. Podotýkame  však,  že  čerpanie náhradného voľna nie je prípustné nariadiť zamestnávateľom, vyžaduje sa súhlas dotknutého zamestnanca.

V prípade zamestnanca, štátneho príslušníka tretieho štátu vyslaného na výkon prác na územie SR sa tomuto zamestnancovi poskytuje taká ochrana aká bola doteraz garantovaná len zamestnancom z členských štátov EÚ (napr. dĺžka pracovného času, dĺžka dovolenky, mzdové podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, rovnaké zaobchádzanie a ďalšie). Pozitívne zmeny zamestnanci prvýkrát pocítia v júnových výplatách.