Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE o vyhlásení výberového konania

Inšpektorát práce Nitra v zmysle ust. § 2 zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, vyhlasuje výberové konanie:

VK/2022/2533 

Názov zamestnávateľa:                               Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra

Druh výberového konania:                         vonkajšie výberové konanie

Počet obsadzovaných miest:                       1

 

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

 

Organizačný útvar                                       Inšpekcia práce

Odbor štátnej služby                                   2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Obsadzovaná funkcia                                  samostatný radca

Druh štátnej služby                                     Stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť                               Samostatné odborné spracúvanie návrhov  rozhodnutí a vykonávanie kontroly, dozoru alebo inšpekcie vo vymedzenom úseku.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Absolvovanie odbornej prípravy podľa zákona o inšpekcii práce. Účasť pri výkone inšpekcie práce a plnenie ďalších úloh podľa zákona o inšpekcii práce a podľa osobitných predpisov v rozsahu činnosti oddelenia pod dohľadom mentora a odborného garanta. Samostatné spracúvanie podkladov z výkonu inšpekcie práce a podkladov pre rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.

Pravidelné miesto výkonu štát. správy Jelenecká 1039/49, Nitra 950 38

 

Profil uchádzača

 

Predpoklady 

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Ovládanie štátneho jazyka

Bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom        Nie

registra trestov

 

Kvalifikačné predpoklady 

Vzdelanie                                                      vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu      Áno

službu vykonávať len štátny občan

Slovenskej republiky 

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť           Áno

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka    Nie

Vyžaduje sa oprávnenie na                                     Nevyžaduje sa

oboznamovanie sa s utajovanými

skutočnosťami

 

Zoznam požadovaných dokumentov

 

 1. Žiadosť o zradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávania inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 6. Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 7. Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
 8. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise

 

 

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje. 

 • v elektronickej podobe

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

 • bez autentifikácie ( bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

 • po autentifikácii ( s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe. 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi: do 18.08.2022 (vrátane) na Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra.

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: osobný úrad IP Nitra, 037/6933856

email: veronika.kovacova@ip.gov.sk