Preskočiť na obsah

Ponuka práce - inšpektor práce, uchádzač


Samostatný radca – inšpektor práce, uchádzač

Miesto práce: Žilina

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 756,50 EUR/mesiac – základná zložka mzdy: štvrtá platová trieda v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Organizačný útvar: Oddelenie BOZP

Odbor štátnej služby: 2.11 – Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: samostatný radca

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť: Samostatné odborné spracúvanie návrhov rozhodnutí a vykonávanie kontroly, dozoru alebo inšpekcie vo vymedzenom úseku.


Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:

Absolvovanie odbornej prípravy podľa zákona o inšpekcii práce. Účasť pri výkone inšpekcie práce a plnenie ďalších úloh podľa zákona o inšpekcii práce a podľa osobitných predpisov v rozsahu činnosti oddelenia pod dohľadom mentora a odborného garanta. Samostatné spracúvanie podkladov z výkonu inšpekcie práce a podkladov pre rozhodovanie vo vymedzenom úseku štátnej správy.

V rámci vyššie uvedeného:

 • plní vybrané úlohy oddelenia v oblasti inšpekcie práce,
 • predkladá vedúcemu oddelenia podklady na vypracovanie správ a vypracováva správy z celoslovenských, krajských úloh a mimoriadnych úloh podľa poverenia vedúceho oddelenia,
 • propaguje význam a činnosť inšpekcie práce, spolupracuje na tvorbe masmediálnej politiky IP,
 • plní úlohy vyplývajúce IP zo stratégie BOZP, z celoštátnych stratégií a politík v rámci vecnej pôsobnosti oddelenia,
 • plní úlohy vyplývajúce z plánu hlavných úloh NIP vo vecnej pôsobnosti oddelenia,
 • plní ďalšie úlohy určené HIP a vedúcim oddelenia.

 Zamestnanecké výhody, benefity:

 • pružný pracovný čas (nástup do práce medzi 06:00 až 08:00 hod.), ustanovený pracovný čas je 37 a pol hodiny týždenne
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou
 • štátny zamestnanec má počas prvých 10 dní dočasnej PN v kalendárnom roku nárok na príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN

Informácie o výberovom konaní:

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť sa bude u uchádzačov overovať v rámci výberového konania:

Požadované odborné znalosti: základná (informatívna) znalosť legislatívy v oblasti zákonov: zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 124/20016 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacimi predpismi; zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce; zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Výberové konanie je vyhlásené na stránke https://open.slovensko.sk v časti Register výberových konaní pod identifikátorom výberového konania: VK/2022/2579.


Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

  • po autentifikácii (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.


Požiadavky na zamestnanca:

Počítačové a iné znalosti:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Internet

Požadované schopnosti a osobné vlastnosti:

 • samostatnosť
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • rozhodovacia schopnosť
 • komunikačné zručnosti a analytické
 • koncepčné a strategické myslenie.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vysokoškolské I. a II. stupňa

Študijný odbor:

 1. vítané je vysokoškolské vzdelanie technického zamerania

Stručná charakteristika spoločnosti:

Inšpektorát práce je orgán štátnej správy, ktorý je rozpočtová organizácia. Sídlo a územný obvod inšpektorátu práce je zhodný so sídlami a územnými obvodmi krajov. Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Hlavný inšpektor práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi Národného inšpektorátu práce. Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par.7 ods.3 zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Kontaktná osoba: Ing. Helena Faturová
Tel.: +421415059115