Preskočiť na obsah

Pracovné stretnutie - 06.10.2021

Pozvánka

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva všetky subjekty, ktoré poskytujú zamestnávateľom bezpečnostnotechnickú službu v zmysle § 22, zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, na pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 06.10.2021 od 9.00 hod. v priestoroch Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Účelom stretnutia bude identifikácia a riešenie aktuálnych problémov z praxe, súvisiacich s výkonom bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľov, prípadne aj iné okruhy tém z oblastí, ktoré inšpektoráty práce dozorujú.

Z dôvodu zvýšenia efektívnosti a prínosu pre Vás, ako aj s cieľom zjednotenia prístupu k uplatňovaniu požiadaviek BOZP, žiadame Vás o zaslanie tém, prípadne konkrétnych problémov, ktoré by bolo vhodné alebo potrebné z Vašej strany riešiť.

Záväzné potvrdenie účasti na pracovnom stretnutí nám spolu s Vašimi otázkami a témami zašlite emailom najneskôr do 04.10.2021 na adresu ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk .