Preskočiť na obsah

Prezentácia inšpekcie práce v súvislosti so šetrením pracovných úrazov

Začiatkom roka 2018 došlo k viacerým závažným pracovným úrazom s následkom smrti zamestnancov a ťažkej ujmy na zdraví, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, v odvetví doprava a skladovanie a strojárska výroba. K pracovným úrazom často dôjde najmä porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, či už na strane zamestnancov alebo zamestnávateľov. V súvislosti s týmito udalosťami Inšpektorát práce Nitra vykonal rad prednášok na akademických pôdach, aby tak v očiach verejnosti zvýšil povedomie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dobrou úrovňou BOZP možno predchádzať a minimalizovať straty na ľudských životoch a poškodeniach zdravia z práce vzniknutých v dôsledku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Zdravie je najcennejšia hodnota človeka, ktorú častokrát už nemožno vrátiť späť do priaznivého stavu pri závažnom poškodení. Právo na ochranu života a zdravia je základným právom človeka. Medzi hospodárske, sociálne a kultúrne práva patrí právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Právo na ochranu zdravia pri práci zamestnancom zaručuje už Ústava Slovenskej republiky.

Spoločenská morálka je v súčasnosti postavená na humánnom cítení, ktoré prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň organizácií a štátu. Žiadnemu zamestnávateľovi nie je jedno, ak sa jeho zamestnanec zraní, alebo utrpí smrteľný úraz. Právo na ochranu a života a zdravia je jedným zo základných práv občanov v každej vyspelej demokratickej spoločnosti. Štatistické správy Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvádzajú, že v krajinách EÚ každé štyri minúty zomrie jeden človek z dôvodov súvisiacich s prácou. Každoročne na následky pracovných úrazov zomrie približne 8900 osôb, viac ako 7 miliónov osôb utrpí pri práci úraz, ktorý si vyžiada aspoň 3-dennú pracovnú neschopnosť. Zamestnanci a zamestnávatelia si musia uvedomiť riziká, ktorým čelia a ako ich možno zvládať.

Podpora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrana zamestnancov, ochrana spoločnosti a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami práce je súčasťou štátnej politiky na Slovensku, rovnako ako vo vyspelých štátoch Európy a sveta. Dobrou úrovňou BOZP možno zabrániť nenahraditeľným stratám na ľudských životoch a zdraví pri pracovných úrazoch, chorobách z povolaniach, iných poškodeniach zdravia z práce, ako aj následným dopadom na populáciu, ktoré predstavujú okrem humánneho aspektu aj veľké materiálne straty.

Vo všeobecnosti platí, že kvalita a úroveň ochrany pracovného života a zdravia zamestnancov v širšom kontexte prezentuje kultúrnu, spoločenskú a ekonomickú vyspelosť nielen zamestnávateľov, ale aj štátu vôbec. Dobrou úrovňou BOZP možno predchádzať a minimalizovať straty na ľudských životoch a poškodeniach zdravia z práce vzniknutých v dôsledku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Problémom v praxi je častokrát formálnosť pri zabezpečovaní plnenia povinností v oblasti BOZP, neinvestovanie do odbornej spôsobilosti zamestnancov pri vykonávaní odborných činností, neprideľovanie účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov, nevykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach a neodstraňovanie nedostatkov zistených pri týchto skúškach. Vzdelávanie na všetkých úrovniach počnúc predškolskými zariadeniami, školami, univerzitami, osobami vykonávajúcimi odborné činnosti BOZP, je nevyhnutné pre vytvorenie a zaručenie priaznivých pracovných podmienok vrátane ochrany zdravia pri práci, najmä v súvislosti s vývojom pracovnej úrazovosti.

Pracovné úrazy prinášajú podnikom nemalé hospodárske straty a zamestnancom mnohokrát veľkú ujmu na ich kvalite ďalšieho života, resp. aj celej rodine zamestnanca. Je namieste potreba zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen z ľudského hľadiska, aby sa zmenšila bolesť a utrpenie pracovníkov, ale aj z hľadiska trvalo udržateľnej úspešnej ekonomiky podniku.