Raňajky so zamestnávateľmi na Inšpektoráte práce Banská Bystrica

Úlohy a činnosť bezpečnostnotechnickej služby, povinnosti zamestnávateľov pri oboznamovaní vodičov referentských vozidiel ale aj aktuálne zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní spolu so zodpovednosťou za nelegálne zamestnávanie. O tom všetkom sa pri raňajkách na pôde Inšpektorátu práce Banská Bystrica diskutovalo 17.októbra 2018. Pozvanie na prednášky spojené s diskusiou prijalo viacero veľkých zamestnávateľov (500 a viac zamestnancov) tak z banskobystrického kraja ako aj zo vzdialenejších regiónov Slovenska. V konštruktívnej atmosfére dostali samozrejme priestor aj zástupcovia podnikateľov, ktorí v diskusii predostreli viacero problémov zo svojej praxe a spoločne s inšpektormi práce hľadali možnosti ich vyriešenia v rámci príslušnej legislatívy. Zástupcovia inšpektorátu práce zároveň využili tento priestor na priblíženie svojich poznatkov z praxe zamestnávateľom a na konkrétnych  príkladoch poukázali na sústavnú potrebu ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci ako aj dodržiavanie všetkých povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu.