Súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine

Hlavným cieľom 13. ročníka súťaže je zvýšiť uvedomelosť a citlivosť k otázkam zosúladenia práce a rodiny a podpory pre uplatňovanie žien vo vrcholových pozíciách.

Zároveň je súťaž motiváciou pre zamestnávateľov, aby vytvárali opatrenia ústretové k rodinám zamestnankýň a zamestnancov, ale aj k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a ponúkli tak príklady dobrej praxe.

MPSVR SR ocení zamestnávateľov v dvoch kategóriách, a to v kategórii opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života a podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích pozíciách.

Aktivity, ku ktorým patrí súťaž Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí majú za cieľ okrem znižovania uvedených nerovností byť aj pozitívnou motiváciou pre zamestnávateľov.

„Ministerstvo považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej praxe a úsilí vynaloženom v prospech rodovej rovnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života. Dotazník k súťaži bude slúžiť k vyhodnoteniu súťaže, ale aj ako cenný zdroj informácií pre MPSVR SR o iniciatívach zamestnávateľov v oblasti rodovej rovnosti a zosúladenia rodinného a pracovného života,“ uviedla Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR pri príležitosti vyhlásenia súťaže.

Pokyny pre zamestnávateľov:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci zamestnávatelia, ktorí majú aspoň jedného zamestnanca. Vyplnený dotazník treba zaslať na adresu silvia.porubanova@ivpr.gov.sk v termíne do 30. marca 2016, resp. poštou na adresu: Inštitút pre výskum práce a rodiny Župné námestie 5 812 41 Bratislava.

Bližšie informácie  ako aj dotazník nájdete na :

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zamestnavatel-ustretovy-k-rodine.html