Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 28. Apríl 2016

Inšpektorát práce Bratislava organizuje v súvislosti so svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) – 28. apríl 2016  tieto vlastné aktivity:

  • „Deň otvorených dverí na Inšpektoráte práce Bratislava“  v pondelok 25. 4. 2016 a stredu 27. 4. 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod. V rámci „Dňa otvorených dverí“  bude oboznámená široká verejnosť s problematikou BOZP, s  cieľom zdôraznenia významu prevencie úrazov a chorôb z povolania a kampane „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“. V rámci dňa otvorených dverí bude mať široká verejnosť možnosť oboznámiť sa s prácou inšpektorov práce, poskytne sa jej odborný  výklad, poradenstvo, elektronické a tlačové materiály najmä  ku  kampani „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ a k pravidlám „Dobrej praxe“ v jednotlivých oblastiam BOZP pri práci s zvýšeným výskytom nebezpečenstva pracovných úrazov,  ako pravidlá dobrej praxe BOZP v lesníctve, pravidlá dobrej praxe BOZP v poľnohospodárstve, pravidlá dobrej praxe BOZP pri drevoobrábacích strojoch.
  • Dňa 26. apríla 2016 o 8.30 hod. organizuje Inšpektorát práce Bratislava v zasadacej miestnosti č. 1,  Inšpektorátu práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava „RAŇAJKY SO ZAMESTNÁVATEĽMI“, ktoré Inšpektorát práce organizuje v súlade so stratégiou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  informovanosťou zamestnávateľov a propagáciou kampane OSHA/BOZP . Počas raňajok so zamestnávateľmi bude prezentovaná práca Inšpektorátu práce. Po prezentácii bude s vybranými zamestnávateľmi  nasledovať diskusia na tému ďalšej spolupráce a  posedenie bude ukončené krátkym občerstvením.
  • Inšpektorát práce Bratislava organizuje dňa 27. 4. 2016 o 10.30 hod. prednášku študentom SSOŠ Exnárová 20, Bratislava na tému „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ spojenú s besedou so študentmi SSOŠ na aktuálne témy BOZP pre ich ďalšiu prax, ako bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami, ručným náradím, pracovné úrazy  a pod..
  • Inšpektorát práce Bratislava v rámci bezplatného seminára „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“, ktorý sa koná dňa 5. 5. 2016 v Hoteli NIVY, Líščie Nivy 3, Bratislava od 9.35 do 10.10 hod., prezentuje „Najčastejšie odhaľované nedostatky pri výkone inšpekcie práce v oblasti BOZP a pracovnoprávnych vzťahov v Bratislavskom kraji.“