Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % jeho priemerného ...čítať ďalej

Minimálne mzdové nároky

Minimálne mzdové nároky Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Minimálna mzda je základ, od ktorého je ...čítať ďalej

Minimálna mzda

Minimálna mzda Minimálnu mzdu stanovuje nariadenie vlády SR vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. Pre rok 2019 je minimálna mzda stanovená 2,989 EURO/hod., resp. 520,- EURO mesačne. Vývoj minimálnej mzdy v SR: Minimálna mzda - rok Mesačná mzda Hodinová mzda ...čítať ďalej

Kolektívne zmluvy

Kolektívne zmluvy Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami respektíve medzi zamestnávateľom a odborovými zväzmi. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov; medzi organizáciou zamestnávateľov - združením (jedným alebo viacerými) a odborovým zväzom (jedným ...čítať ďalej

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady Zamestnanec vyslaný do iného členského štátu na výkon prác pri poskytovaní služieb má nárok na cestovné náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z. z.     náhrada preukázaných cestovných výdavkov (§ 4 ods. 1 písm. a, § 7, § ...čítať ďalej

Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je definovaná ako stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov a zároveň je súčasťou ochrany ...čítať ďalej

Sociálne poistenie

Sociálne zabezpečenie Keď je zamestnanec vyslaný svojim zamestnávateľom na dočasný výkon práce v inom členskom štáte EÚ v jeho mene na obdobie maximálne 24 mesiacov, zamestnávateľ môže požiadať o vydanie formulára PD A1. Formulár A1 potvrdzuje, ktoré právne predpisy o sociálnom ...čítať ďalej

Pracovné povolenie

Pracovné povolenie Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky môže podľa ust. § 21 zákona č. 5/2004 Z. z. prijať do zamestnania cudzinca – štátneho príslušníka tretej krajiny, ak: - je držiteľom modrej karty Európskej únie, - má udelený ...čítať ďalej