Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti osôb oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, skupina 05.1 o odborné stanovisko k problematike požadovaného vzdelania pre zaradenie uchádzačov na odbornú prípravu pre získanie osvedčenia samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

V zmysle § 21 ods. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) elektrotechnikom je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

Odbory s elektrotechnickým zameraním sú uvedené vo vyhláške ŠÚ SR č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. Za elektrotechnické odbory sa predovšetkým považujú všetky odbory vzdelania začínajúce kódom 26. V prílohe č. 5 metodického usmernenia MŠ SR č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik (ďalej „metodické usmernenie“) je uvedený zoznam študijných odborov a učebných odborov, u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v obmedzenom rozsahu. V prílohe č. 5 metodického usmernenia je uvedený nasledovný zoznam kódov a názvov odborov:

Kód odboru Názov študijného odboru alebo učebného odboru
2387 6 mechatronika
2466 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
2487 2 02 autoopravár – elektrikár
3739 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3765 6 technika a prevádzka dopravy
3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií
3917 6 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
3918 6 technické lýceum

Na všetkých osvedčeniach elektrotechnikov vydaných na školách s uvedenými študijnými a učebnými odbormi musí byť presne vymedzený rozsah, resp. obmedzenie vydaného osvedčenia. Elektrotechnici s takýmto osvedčením môžu byť po splnení podmienky odbornej praxe následne zaradení na odbornú prípravu pre získanie osvedčenia samostatného elektrotechnika alebo elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky. Po absolvovaní odbornej prípravy a overení odborných vedomostí im môže byť vydané osvedčenie samostatného elektrotechnika alebo elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky s rozsahom uvedeným na ich osvedčeniach elektrotechnikov.