Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s vydávaním osvedčení revíznym technikom vyhradených technických zariadení elektrických inšpektorátmi práce, sa vydáva toto usmernenie.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle § 24 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“), môže získať len fyzická osoba, ktorá má ukončené úplné stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Odbory s  elektrotechnickým zameraním boli uvedené vo vyhláške ŠÚ SR č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania (ďalej „vyhláška č. 243/2012 Z. z.“). Uvedená vyhláška bola právne účinná do 31. 12. 2015. Predmetom klasifikácie boli vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. Za elektrotechnické odbory sa v zmysle vyhlášky č. 243/2012 Z. z. považovali všetky odbory vzdelania začínajúce kódom 26.

Niektoré elektrotechnické odbory, ktoré do roku 1996 neboli klasifikované ako elektrotechnické s kódom 26 a boli klasifikované pod iným kódom, je potrebné posudzovať individuálne, t. j. je potrebné pri nich preveriť skladbu elektrotechnických predmetov a ich časovú dotáciu. Pokiaľ časová dotácia elektrotechnických predmetov presahuje 400 vyučovacích hodín počas štúdia a študent dostal dostatočné informácie o rizikách, ktorú môže spôsobiť elektrický prúd, o ochrane pred nimi a o postupoch poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, tak takého odbory je možné považovať za elektrotechnické. Obdobne je potrebné postupovať aj po zrušení účinnosti vyhlášky č. 243/2012 Z. z.

Fyzická osoba, ktorá má ukončené odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom (kód 26), ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické s časovou dotáciou elektrotechnických predmetov menej ako 400 hodín, môže získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v rozsahu svojho vzdelania len do úrovne § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v rozsahu napätia do 1 000 V.