V priebehu mesiaca august 2018 došlo k 6 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví doprava a skladovanie, stavebníctvo, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov a dodávka elektriny, plynu a pary a studeného vzduchu. Tieto úrazy sa stali v Žilinskom, Trnavskom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci august stali 2 SPÚ, t. j. o 4 SPÚ menej ako v roku 2018.

Počas mesiaca august 2018 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) v odvetví priemyselná výroba, zdravotníctvo a sociálna pomoc, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov, dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. V tom istom období v roku 2017 došlo k 8 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 37,5 % v roku 2018.

V mesiaci august 2018 došlo tiež k 582 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca august v roku 2017 došlo k 779 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 25,29 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnanec (ďalej „poškodený“) pracoval ako operátor vo výrobe. V deň pracovného úrazu poškodený obsluhoval tvárniacu linku, na ktorej sa vyrába profil na dvere automobilov. Do linky bol zaradený zvárací prístroj s prehľadnými ochrannými dvierkami pracovného priestoru, v ktorom rotovali dve okrúhle elektródy, medzi ktorými sa posúval vyrábaný profil. Asi po troch hodinách práce zbadal poškodený, že pri zváraní „prskajú zvary“. Otvoril dvierka a ľavou rukou chcel vyčistiť spodnú elektródu na jej obvode brúsnym papierom. Keď siahol rukou do priestoru zvárania, rotujúce elektródy mu stiahli brúsny papier spolu s rukou do kontaktného miesta spodnej elektródy s profilom a poranili mu druhý a tretí prst na ľavej ruke.

 

Vyšetrovaním príčin a okolností pracovného úrazu bolo zistené, že poškodený sa počas obsluhy zariadenia rozhodol, že očistí okrúhle bodovacie elektródy počas chodu zariadenia pomocou brúsneho papiera. Z uvedeného dôvodu poškodený otvoril ochranné dvierka zváracieho prístroja a siahol rukami do nebezpečného priestoru stroja, kde sa nachádzali bodovacie zváracie elektródy. Do ruky, na ktorej mal pracovnú rukavicu, vzal brúsny papier a začal čistiť hranu spodnej elektródy. Pri čistení mu vtiahlo ruku s brúsnym papierom medzi zváraný profil a bodovaciu elektródu, čo mu spôsobilo poranenie prstov na ľavej ruke. Poškodený použitím nebezpečného pracovného postupu utrpel závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

 

Na základe podaných informácií a predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodený mal na výkon povolania zdravotnú spôsobilosť a v rámci školenia z oblasti BOZP bol oboznámený s návodom na obsluhu stroja a bezpečným pracovným postupom. Ďalej zamestnávateľ predložil dokumenty, t. j. osvedčenie – inšpekčný certifikát a protokol o skúškach profilovacej linky, ktorými bolo preukázané, že zariadenie – tvárniaca linka v čase pracovného úrazu spĺňala požiadavky bezpečnosti technických zariadení a požiadavky bezpečnosti práce.

 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by poškodený pri obsluhe pracovného prostriedku rešpektoval pokyny a pracovný postup zamestnávateľa, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený a činností, t. j. čistenie okrúhlych bodovacích elektród pomocou brúsneho papiera na strojnom zariadení vykonával pri vypnutom chode stroja, k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví nemuselo dôjsť.