V priebehu mesiaca júl 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba a doprava a skladovanie. Tieto úrazy sa stali v Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci júl stalo 5 SPÚ, t. j. o 2 SPÚ viac ako v roku 2018.

Počas mesiaca júl 2018 došlo aj k 6 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Najviac z nich sa stalo v odvetví priemyselná výroba. V tom istom období v roku 2017 došlo k 10 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 40% v roku 2018.

V mesiaci júl 2018 došlo tiež k 607 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca júl v roku 2017 došlo k 726 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 16,39 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví priemyselná výroba.

Zamestnankyňa (ďalej „poškodená“) pracovala ako operátor strojov a zariadení. V deň pracovného úrazu poškodená obsluhovala strojové zariadenie na tvárnenie trubiek. Stroj na tvárnenie trubiek je jednoúčelové zariadenie určené na tvárnenie trubiek s predpísanou hrúbkou steny a dĺžkou. Tvárnenie trubiek spočíva v rozmerovom kalibrovaní oboch koncov trubiek a vylisovaní žliabku na jednom konci trubky. Poškodenej sa počas obsluhy vyššie uvedeného strojového zariadenia, jedna trubka po vložení do pracovného priestoru stroja zasekla v lisovacom priestore stroja, pričom upínacie čeľuste zostali otvorené a chod stroja sa zastavil. Poškodená v snahe vytiahnuť trubku zaseknutú v lisovacom priestore stroja sa cez otvorený ochranný kryt – dvere ohradenia stroja nahla do pracovného priestoru stroja a ľavou rukou chcela uvoľniť trubku. Trubka po dotyku rukou poškodenej vypadla z lisovacieho priestoru, pričom sa upínacie čeľuste zatvorili a stlačili ruku poškodenej. Poškodená na následky stlačenia ľavej ruky v lisovacom priestore medzi upínacími čeľusťami stroja, s následným zakliesneným ruky, utrpela závažný pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Vyšetrovaním príčin a okolností pracovného úrazu bolo zistené, že na ochrannom kryte pracovného priestoru stroja chýbali zaisťovacie skrutky, ktoré mali zabezpečovať pevné uchytenie krytu o rám ohradenia stroja a tým zaistenie krytu v ochrannej polohe. Na základe výpovedí jednotlivých zamestnancov sa zistilo, že išlo o trpený stav, nakoľko o zaužívanom postupe pri prevádzkovaní stroja na tvárnenie trubiek, pri ktorom bol ochranný kryt za chodu stroja otvorený a cez tento otvor v ohradení stroja mali operátori, ktorí stroj obsluhovali, možnosť zasahovať do pracovného priestoru stroja, vedeli aj vedúci zamestnanci.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnávateľ v záujme zaistenia BOZP vykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce, tzn. ak by boli pohybujúce sa časti pracovného prostriedku vybavené krytom s blokovaním chodu stroja po ich otvorení alebo iným ochranným zariadením, ktoré by zabránilo prístupu poškodenej do zóny nebezpečenstva s pohyblivými časťami stroja, k závažnému pracovnému úrazu s ťažkou ujmou na zdraví nemuselo dôjsť.