V priebehu mesiaca jún 2018 došlo k 3 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví priemyselná výroba, veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov a poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov. Tieto úrazy sa stali v Banskobystrickom, Žilinskom a Bratislavskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci máj stalo 5 SPÚ, t. j. o dva SPÚ viac ako v roku 2018.

Počas mesiaca jún 2018 došlo aj k 8 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Najviac z nich sa stalo v odvetví priemyselná výroba, stavebníctvo a administratívne a podporné služby. V tom istom období v roku 2017 došlo k 15 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 46,67 % v roku 2018.

V mesiaci jún 2018 došlo tiež k 696 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca jún v roku 2017 došlo až k 913 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 23,77 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnávateľa. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví stavebníctva.

Zamestnanec (ďalej „poškodený“) pracoval ako pomocný stavebný robotník na stavbách. V deň pracovného úrazu poškodený v doprovode svojho zamestnávateľa, t. j. konateľa spoločnosti, ktorý vykonával práce spoločne so zamestnancami, vyšiel na strechu objektu haly, kde mali vykonávať opravu povlakovej krytiny. Na strechu haly vystúpili po požiarnom rebríku, ktorý bol ukotvený z vonkajšej strany predmetnej haly. Rekonštrukčné práce pozostávali z odstránenia poškodenej krytiny, odvodových žľabov a následným prelepením strechy novou lepenkou. Súčasťou objednávky, ktorú mal zamestnávateľ vykonať, bolo aj prekrytie jestvujúcich dier na streche v miestach, kde boli na streche technologické vetriace otvory a ich vývody boli odtrhnuté pri nepriaznivom počasí – silným vetrom. Okolo poludnia zamestnávateľ pomocou uhlovej brúsky oddelil časť starého žľabu a poškodený spolu s ďalším zamestnancom prenášali tento žľab na určené miesto, kde sa skladovali poškodené časti strechy. Poškodený pri prenášaní starého žľabu stúpil do nezakrytého otvoru na streche, cez ktorý prepadol a dopadol na podlahu haly, následkom čoho utrpel smrteľný pracovný úraz.

Vyšetrovaním príčin a okolností vzniku pracovného úrazu sa zistilo, že jednou z jeho príčin bola skutočnosť, že zamestnávateľ nezabezpečil pred výkonom prác na streche haly otvory, kde hrozilo nebezpečenstvo pádu osôb a ani iným spôsobom tieto nebezpečné priestory viditeľne neoznačil. Ďalšou príčinou pracovného úrazu bolo tá skutočnosť, že zamestnávateľ, ktorý vykonával práce na streche spolu s poškodeným, nedbal na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov poškodeným, t. j. osobného zabezpečenia proti pádu, ktoré mal poškodený preukázateľne pridelené.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak by zamestnávateľ v záujme zaistenia BOZP vykonal opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce, tzn. ak by zabezpečil pred výkonom prác na streche haly otvory, kde hrozilo nebezpečenstvo pádu osôb a u poškodeného dbal na riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, k závažnému pracovnému úrazu s následkom smrti nemuselo dôjsť.