V priebehu mesiaca máj 2018 došlo k 4 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov a priemyselná výroba. Tieto úrazy sa stali v Trenčianskom, Žilinskom a Košickom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci máj stali 2 SPÚ, t. j. o dva SPÚ menej ako v roku 2018.

Počas mesiaca máj 2018 došlo aj k 5 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“). Najviac z nich sa stalo v odvetví doprava a skladovanie. V tom istom období v roku 2017 došlo k 7 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje pokles pracovnej úrazovosti o 28, 57 % v roku 2018.

V mesiaci máj 2018 došlo tiež k 707 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopností bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca mája v roku 2017 došlo až k 835 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 15,33 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde aj porušením právnych a ostatných predpisov v oblasti BOZP zo strany zamestnanca. Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov:

Zamestnanec (ďalej „poškodený“) pracoval ako strojník– vodič. V deň pracovného úrazu mal poškodený na základe pokynov od priameho nadriadeného premiestniť z lesného porastu drevnú hmotu po ťažbe, t. j. kmene stromov a konáre určené na štiepkovanie, na dohodnuté miesto lesným špeciálom. Po naložení celej súpravy drevnej hmoty na lesný špeciál sa poškodený pomaly presúval na určené miesto jej vyloženia. Poškodenému sa pri prevoze s plne naloženou súpravou z ložnej plochy stroja zosunul neodvetvený kmeň hrabu, ktorý opätovne naložil na korbu stroja, na samý vrch nákladu. Následne si počas prepravy drevnej hmoty na dohodnuté miesto poškodený všimol, že hydraulická hadica na stroji prepúšťa olej. Z uvedeného dôvodu so strojom zastavil a drapák mechanickej ruky, s ktorým si pridržiaval naloženú drevnú hmotu položil na zem, hneď za ľavým predným kolesom pracovného stroja. Po vypnutí stroja poškodený vystúpil z kabíny s tým, že opraví hadicu vidlicovým kľúčom, pričom sa k ložnej ploche stroja postavil chrbtom. Počas toho, ako doťahoval hydraulickú hadicu drapáku mechanickej ruky vidlicovým kľúčom, sa na neho z vrchu ložnej plochy stroja zosunul voľne položený neodvetvený kmeň hrabu, ktorý ho zasiahol zozadu do oblasti krku. Pri zasiahnutí neodvetveným kmeňom hrabu poškodenému skĺzla prilba z hlavy. Poškodený na následky uvedených skutočností utrpel poranenie temena hlavy a krčnej chrbtice.

Vyšetrovaním príčin a okolnosti vzniku pracovného úrazu sa preukázalo, že jeho príčinou bola skutočnosť, že poškodený stál pri doťahovaní hydraulickej hadice drapáku mechanickej ruky na stroji v ohrozenom priestore, t. j. v blízkosti ložnej plochy stroja, pričom náklad v tom čase nemal zabezpečený tak, aby nedošlo k jeho samovoľnému pohybu, t. j. k zosunutiu nákladu z ložnej plochy uvedeného stroja. Poškodený použitím nebezpečného pracovného postupu utrpel závažný pracovný s ťažkou ujmou na zdraví.

Na základe podaných informácií a predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodený mal na výkon povolania odbornú aj zdravotnú spôsobilosť a v čase pracovného úrazu používal predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky tak, ako to vyžadujú predpisy bezpečnosti práce a to pracovnú obuv, dvojdielny pracovný odev, prilbu a kožené pracovné rukavice, ktoré mal pridelené zamestnávateľom. Ďalej zamestnávateľom predložená správa o odbornej skúške tiež preukázala, že stroj, ktorý poškodený použil v čase pracovného úrazu, bol schopný bezpečnej prevádzky. Na základe podaných informácií bolo zistené, že v prípade, ak by poškodený pri práci dodržal zásady bezpečnej práce a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví sa nemusel stať.