V priebehu mesiaca november 2018 došlo k 2 závažným pracovným úrazom s následkom smrti (ďalej „SPÚ“) zamestnancov, ktorí pracovali v odvetví stavebníctvo. Tieto úrazy sa stali v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2017 sa v mesiaci november stali rovnako 2 SPÚ.

Počas mesiaca november 2018 došlo aj k 7 pracovným úrazom s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „ŤUZ“) najviac v odvetví priemyselná výroba. V tom istom období v roku 2017 došlo k 6 pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje nárast pracovnej úrazovosti o 16,67 % v roku 2018.

V mesiaci november 2018 došlo tiež k 698 registrovaným pracovným úrazom, t. j. úrazom nad 3 dni práceneschopnosti bez smrteľných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej „RPÚ“). Pre porovnanie, počas mesiaca november v roku 2017 došlo k 825 RPÚ, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 15,39 % v roku 2018. Ak okolnosti menej závažných pracovných úrazov nasvedčujú tomu, že boli výrazným spôsobom porušené právne a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), o ich vyšetrovaní rozhoduje hlavný inšpektor práce príslušného inšpektorátu práce.

K pracovným úrazom často dôjde porušením právnych predpisov a ostatných predpisov v oblasti BOZP, či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca, no niekedy k pracovným úrazom môže dôjsť aj následkom ohrozenia inou osobou (odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky a iné nesprávne a nebezpečné konanie). Ako príklad zlej praxe uvádzame nasledovný úrazový dej, ktorý sa stal v odvetví veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov.

Zamestnanec XY (ďalej „poškodený“), ktorý pracoval u zamestnávateľa ako vodič nákladného vozidla, v deň pracovného úrazu vykonával nakládku tovaru na kamión. Pri nakládke prvej palety s naloženým zvitkom oceľového plechu poškodený na pokyn vodiča vysokozdvižného motorového vozíka (ďalej „VZV“), ktorý nakladal paletu na náves, ručne vyrovnával gumovú protišmykovú podložku pod paletou. V čase, keď poškodený mal ešte prsty pravej ruky, pod časťou palety sa vodič VZV zodvihol zo sedadla, pričom s kolenom neúmyselne zachytil páku, ktorou sa ovládajú lyžiny VZV, následkom čoho sa paleta, na ktorej bol naložený materiál, pohla smerom dole. Pri pohybe lyžín smerom dole paleta poškodenému pritlačila ukazovák a prostredník pravej ruky o podlahu korby kamióna, následkom čoho poškodený utrpel pracovný úraz s ŤUZ. Poškodený mal v čase pracovného úrazu na rukách ochranné pracovné rukavice, ktoré mal pridelené zamestnávateľom.

Na základe predložených dokladov zo strany zamestnávateľa bolo zistené, že poškodený absolvoval potrebné školenia z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Ďalej bolo pri inšpekcii práce zistené, že aj vodič VZV, ktorý svojim neúmyselným konaním pri obsluhe VZV spôsobil pracovný úraz poškodenému, bol odborne aj zdravotne spôsobilý na obsluhu VZV a absolvoval školenia z právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v požadovanom rozsahu.

Vyšetrovaním okolností vzniku pracovného úrazu, t. j. aj na základe vyjadrení poškodeného a vodiča VZV bolo zistené, že vodič VZV pri nakládke materiálu na kamión neúmyselne spustil zdvih lyžín VZV s paletou smerom dole, následkom čoho ohrozil bezpečnosť a zdravie poškodeného.

Z uvedeného vyplýva, že k závažnému pracovnému úrazu s ŤUZ došlo následkom ohrozenia inou osobou s dopadom na poškodeného, t. j. následkom neúmyselného konania vodiča VZV pri jeho obsluhe.