Vyhlásenie výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto