Inšpektorát práce Trenčín vyhlásil výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vo funkcii samostatný radca – uchádzač o vymenovanie za inšpektora práce a odborný referent. Výberové konania sú zverejnené na ústrednom portáli verejnej správy.

VK/2018/6228

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/11249

  • samostatný radca – uchádzač o vymenovanie za inšpektora práce 2 miesta v dočasnej štátnej službe

VK/2018/6368

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/11392

  • samostatný radca – uchádzač o vymenovanie za inšpektora práce 1 miesto v stálej štátnej službe

VK/2018/6595

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/11629

  • odborný referent 2 miesta v stálej štátnej službe

Termín na podanie žiadostí do uvedených výberových konaní je 17. 10. 2018.