V roku 2013 orgány inšpekcie práce vykonávali celoročné previerky zamerané na kontrolu závislej práce.

Cieľom previerok bolo overiť dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa výkonu závislej práce v zmysle jej novej definície, ktorá ustanovila zákaz jej výkonu v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu a zredukovala počet znakov závislej práce z predchádzajúcich desať na šesť znakov. Predmetom previerok bola aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

V rámci tejto celoslovenskej úlohy boli realizované výkony inšpekcie práce celkovo v 190 subjektoch a bolo skontrolovaných 778 osôb. Najviac kontrol sa uskutočnilo u zamestnávateľov s počtom 1 – 9 zamestnancov – celkovo u 102 subjektov (53,6%) a u zamestnávateľov s počtom 10 – 49 zamestnancov – celkovo u 48 subjektov (25%).

Previerky boli vykonané u subjektov pôsobiacich v 9 právnych formách podnikania, pričom ťažisko previerok – 107 výkonov (56%) tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným a 69 výkonov (36%) tvorili kontroly u podnikateľov – fyzických osôb nezapísaných v Obchodnom registri.

Z hľadiska počtu zistených nedostatkov bolo celkovo zo strany inšpektorátov práce zistených 87 nedostatkov – z toho 77 v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a 10 nedostatkov z oblasti kontroly nelegálneho zamestnávania. Z uvedeného celkového počtu porušení bolo 22 nedostatkov závažných. Z pohľadu celkového súhrnného počtu nedostatkov v jednotlivých odvetviach bolo najviac nedostatkov zistených vo veľkoobchode a maloobchode – 34 nedostatkov (39%) a v oblasti priemyslu – 11 nedostatkov (12,6%).

Za zistené porušenia bolo zo strany orgánov inšpekcie práce navrhnutých celkovo 20 finančných postihov v celkovej výške 30 840,- EUR.

Inšpekčné zistenia vykonané v rámci predmetnej úlohy potvrdili jej opodstatnenosť, napriek tomu, že na základe výsledkov možno konštatovať celkový trend eliminácie vykonávania závislej práce na základe zmluvného občianskoprávneho vzťahu alebo obchodnoprávneho vzťahu.