Dňa 25. júna 2019 sa v priestoroch Inšpektorátu práce Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov Inšpektorátu práce Bratislava so zástupcami zamestnávateľov zamerané na niektoré aktuálne otázky výkonu inšpekcie práce. Počas uvedenej aktivity so zamestnávateľmi boli prezentované aktuálne otázky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na témy: 1. povinnosti subjektov oprávnených na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, 2. bezpečnostné požiadavky na pracoviská. V úvode zástupcov zamestnávateľov privítal hlavný inšpektor práce, Ing. Ivan Kompas. Následne boli prítomným predmetné témy prezentované za účasti vedúceho inšpektora práce Mgr. Ing. Mariána Žerjavu a inšpektorky práce Ing. Anny Brestenskej. V časti bloku bezpečnostnotechnických služieb bolo cieľom poskytnutie informácií, aké sú povinnosti fyzických a právnických osôb pri vydaných oprávneniach na výkon bezpečnostnotechnickej služby, kontrola úrovne pri vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby v podmienkach objednávateľa služby. Následne sa pozornosť venovala požiadavkám na pracoviskách, ich špecifikácie a riziká, ktoré vyplývajú z pracovného procesu. Pracovné stretnutia Raňajky so zástupcami zamestnávateľov sa uskutočňujú ako súčasť stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  informovanosti zamestnávateľov a propagácie kampane OSHA/BOZP, v rámci ktorej sa uskutočňujú stretnutia s médiami a sociálnymi partnermi, predmetom ktorých je informovanie verejnosti o činnosti inšpektorátov práce a riešenie aktuálnych problémov zamestnancov, zamestnávateľov a verejnosti.