Raňajky so zástupcami zamestnávateľov

Vo štvrtok, 27. septembra 2018, sa v priestoroch Inšpektorátu práce Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov Inšpektorátu práce Bratislava so zástupcami zamestnávateľov zamerané na niektoré aktuálne otázky výkonu inšpekcie práce v oblasti sociálnej legislatívy v doprave. Témami stretnutia boli: 1. vykonávanie kontrol a dodržiavanie sociálnej legislatívy v oblasti dopravy na pozemných komunikáciách, 2. spolupráca s Policajným zborom v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave, 3. najčastejšie nedostatky pri výkone kontrol na pozemných komunikáciách, 4. kontrola v nepravidelnej autobusovej doprave zo strany inšpekcie práce.  V úvode zástupcov zamestnávateľov privítal vedúci inšpektor práce, Ing. Ivan Kompas. Vedúci oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci II. odboru inšpekcie práce, Mgr. Tibor Kuruc, prítomným predmetné témy rozobral podrobnejšie. Inšpektorát práce Bratislava v oblasti kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave aktívne, pravidelne a intenzívne spolupracuje s Policajným zborom na základe rámcovej dohody medzi Národným inšpektorátom práce a Policajným zborom. Výkon inšpekcie práce na cestách sa vždy uskutočňuje spoločne s príslušníkmi Policajného zboru, nakoľko tí majú oprávnenie zastavovať vozidlá v cestnej premávke. Inšpektor práce túto kompetenciu nemá. Kontroly v prevádzkach dopravných podnikov vykonávajú už inšpektori práce samostatne. Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrí nesprávne zaznamenávanie časových údajov na digitálnych záznamových zariadeniach a nezadávanie štátu, v ktorom sa začína a končí pracovný čas vodiča, do tejto elektronickej evidencie. Osobitne inšpektorát práce zameriava svoju pozornosť na zájazdové autobusy, v ktorých sa kontroluje v oblasti dodržiavania denného nepretržitého odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni vodiča, v ktorej sú taktiež zistené mnohé porušenia. Účastníci v závere rozdebatovali praktické problémy v oblasti sociálnej legislatívy v doprave. Stretnutie Raňajky so zástupcami zamestnávateľov sa uskutočňuje ako súčasť stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  informovanosti zamestnávateľov a propagácie kampane OSHA/BOZP, v rámci ktorej sa uskutočňujú stretnutia s médiami a sociálnymi partnermi, predmetom ktorých je informovanie verejnosti o činnosti inšpektorátov práce a riešenie aktuálnych problémov zamestnancov, zamestnávateľov a verejnosti.