Raňajky so zástupcami zamestnávateľov

V piatok, 29. júna 2018, sa v priestoroch Inšpektorátu práce Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov Inšpektorátu práce Bratislava so zástupcami zamestnávateľov, zamerané na niektoré aktuálne otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V úvode zástupcov zamestnávateľov privítal hlavný inšpektor práce, Ing. Marián Foltín, ktorý hostí oboznámil s organizáciou a činnosťou Inšpektorátu práce Bratislava a plánom činnosti na rok 2018, ktorého súčasťou je i poskytovanie bezplatného základného poradenstva. Za účelom nastavenia vhodného systému na riadenie ochrany práce poukázal na možnosť bezplatne sa zapojiť do programu „Bezpečný podnik“. Vedúci odboru inšpekcie práce, Ing. Ivan Kompas, prítomným prezentoval proces a priebeh dozoru nad dodržiavaním právnych predpisov a kompetencie inšpektorátu práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce. Inšpektorát práce Bratislava plní viaceré úlohy v mnohých oblastiach, predovšetkým v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti pracovnoprávnych vzťahov na základe riadnych, ale i mimoriadnych úloh zadaných Národným inšpektorátom práce a z vlastného podnetu. Súčasťou je vybavovanie podaní zamestnancov. Vedúci odboru inšpekcie práce ďalej hostí oboznámil s webovou stránkou Inšpektorátu práce Bratislava a Národného inšpektorátu práce Košice, na ktorej sa nachádzajú aj tlačivá potrebné pre verejnosť za účelom podávania podnetov, sťažností, návrhov a iných podaní. Vedúci oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia I., Mgr. Ing. Marián Žerjava, prítomných oboznámil s novým zákonom o posudzovaní zhody výrobku a sprístupňovaní určeného výrobku na trhu účinným od 1. apríla tohto roka, s jeho vykonávacím nariadením, ako i s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Témou boli požiadavky na uvádzanie pracovných prostriedkov do prevádzky a následne požiadavky na prevádzku pracovných prostriedkov, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na výkon práce. Účastníci v závere rozdebatovali praktické problémy v oblasti kontroly príslušnej dokumentácie vyhradených technických zariadení. Stretnutie Raňajky so zástupcami zamestnávateľov sa uskutočňuje ako súčasť stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, informovanosti zamestnávateľov a propagácie kampane OSHA/BOZP, v rámci ktorej sa uskutočňujú stretnutia s médiami a sociálnymi partnermi, predmetom ktorých je informovanie verejnosti o činnosti inšpektorátov práce a riešenie aktuálnych problémov zamestnancov, zamestnávateľov a verejnosti.