V rámci aktivít Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyhláseného EU-OSHA, sa dňa 25. októbra uskutočnil v prešovskom hoteli Lineas seminár pod názvom Aktuálne otázky BOZP a pracovnoprávnych vzťahov. Seminár, ktorý bol poslednou aktivitou národného kontaktného miesta v rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie bol bezplatný a zúčastnilo sa ho vyše 50 účastníkov, prevažne zástupcov podnikov a bezpečnostných technikov z Prešovského a Košického kraja. Do programu seminára boli zaradené témy týkajúce sa  skúseností z vyšetrovania pracovných úrazov v stavebníctve, rozbor najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri vyšetrovaní pracovných úrazov v lesníctve, náležitosti pracovnej zmluvy a iných požiadaviek vyplývajúcich zo zákonníka práce, ako aj objasnenie povinností zamestnávateľov súvisiacich s vysielaním zamestnancov a podmienkami uznávania odborných spôsobilostí pri vykonávaní prác cudzincov na území Slovenskej republiky. Účastníci stretnutia mali možnosť diskutovať s prednášajúcimi, medzi ktorými bola aj zástupkyňa národného kontaktného miesta EU-OSHA a Regionálneho poradensko-informačného centra v Prešove, prednášateľ z Národného inšpektorátu práce a inšpektori práce z inšpektorátov práce v Prešove a Košiciach na aktuálne témy z oblasti BOZP a pracovnoprávnych vzťahov. Najviac otázok smerovalo do oblasti vysielania zamestnancov a objasnenia pracovno-právnych vzťahov.