V mesiaci apríl 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 113 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 64 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 21 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 81 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 21 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v administratívnych a podporných službách a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci apríl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 113 100,00%
Ženy 21 18,58%
Muži 92 81,42%
Cudzinci 21 18,58%

*informácie aktuálne ku dňu 03. 06. 2019 (export z ISOP zo dňa 24. 05. 2019)