V mesiaci august 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 110 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 64 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 26 žien a 84 mužov (podiel mužov predstavuje 76 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 19 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v sektore veľkoobchodu a maloobchodu a v sektore administratívnych a podporných služieb.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 110 100,00%
Ženy 26 23,64%
Muži 84 76,36%
Cudzinci 19 17,27%

*informácie aktuálne ku dňu 08. 10. 2019 (export z ISOP zo dňa 20. 09. 2019)