V mesiaci júl 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 121 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 66 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 22 žien a 99 mužov (podiel mužov predstavuje 82 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 27 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v sektore administratívnych a podporných služieb a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 121 100,00%
Ženy 22 18,18%
Muži 99 81,82%
Cudzinci 27 22,31%

*informácie aktuálne ku dňu 08. 10. 2019 (export z ISOP zo dňa 23. 08. 2019)