V mesiaci jún 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 117 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 54 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 25 žien a 92 mužov (podiel mužov predstavuje 79 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 34 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v sektore administratívnych a podporných služieb a v sektore priemyselnej výroby.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci jún obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 117 100,00%
Ženy 25 21,37%
Muži 92 78,63%
Cudzinci 34 29,06%

*informácie aktuálne ku dňu 08. 08. 2019 (export z ISOP zo dňa 26. 07. 2019)