V mesiaci máj 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 96 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 56 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 30 žien a 66 mužov (podiel mužov predstavuje 69 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 22 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v sektore veľkoobchodu a maloobchodu a v sektore ubytovacích a stravovacích služieb.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci máj obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 96 100,00%
Ženy 30 31,25%
Muži 66 68,75%
Cudzinci 22 22,92%

*informácie aktuálne ku dňu 12. 07. 2019 (export z ISOP zo dňa 21. 06. 2019)