V mesiaci november 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 125 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 71 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 42 žien a 83 mužov (podiel mužov predstavuje 66 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 23 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v sektore administratívnych a podporných služieb a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci november obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 125 100,00%
Ženy 42 33,60%
Muži 83 66,40%
Cudzinci 23 18,40%

*informácie aktuálne ku dňu 07. 02. 2020 (export z ISOP zo dňa 17. 01. 2020)