Preskočiť na obsah

Stav a vývoj pracovných úrazov a chorôb z povolania v roku 2017

V sledovanom roku 2017 na pracoviskách patriacich do pôsobnosti Inšpektorátu práce Bratislava vzniklo 1 286 registrovaných pracovných úrazov (ďalej iba „RPÚ“). Z uvedeného počtu bolo 28 pracovných úrazov klasifikovaných ako závažných pracovných úrazov z toho 10 pracovných úrazov s následkom smrti (ďalej iba „SPÚ“), z toho 4 dopravné nehody, 18 pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví (ďalej iba „ŤUZ“), z toho 1 dopravná nehoda a 1 258 pracovných úrazov s pracovnou neschopnosťou trvajúcou viac ako tri dni. Bolo zaevidovaných 25 chorôb z povolania. Nebola nahlásená žiadna závažná priemyselná havária.

Zo získaných údajov vyplýva, že najviac RPÚ, 327 prípadov sa stalo vo vekovej kategórii 18 -30 rokov, (25,99 % z ich celkového počtu). Druhou najpočetnejšou skupinou je kategória 50 – 60 ročných s počtom 291 (23,13 %) a hneď za ňou nasledujú zamestnanci vo vekovej kategórii 40 – 50 rokov s počtom 276 (21,94 %).

Najkritickejším mesiacom, kedy v roku 2017 dochádzalo k pracovným úrazom, je január. Na tento mesiac pripadá 142 prípadov (11,29 %) RPÚ.

Najčastejším zdrojom SPÚ v hodnotenom roku boli dopravné prostriedky, kde boli zaznamenané štyri SPÚ, čo predstavuje 40 % z celkového počtu SPÚ. Druhým najpočetnejším zdrojom, následkom ktorého došlo k úmrtiu zamestnancov boli pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb, kde boli zaznamenané 3 prípady SPÚ, čo predstavuje 30 % z celkového počtu SPÚ.

Z hľadiska vykonávanej profesie a pracovného zaradenia poškodených v zamestnaní možno konštatovať, že v roku 2017 najviac SPÚ zaznamenali vodiči a obsluha pojazdných strojných zariadení (konkrétne vodiči motorových vozidiel – nákladných, osobných a autobusov) – 4 prípady SPÚ, 40 %. Kvalifikovaní stavební pracovníci a remeselníci okrem elektrikárov utrpeli 2 SPÚ – 20 %. V rámci profesijnej štruktúry je dlhodobo najrizikovejšou pracovnou oblasťou doprava.

V roku 2017 bolo 9 SPÚ evidovaných u mužov a 1 SPÚ ženy. Z hľadiska vekovej štruktúry najviac SPÚ utrpeli zamestnanci patriaci do vekovej kategórie od 40 do 50 rokov (3 prípady) a do vekovej kategórie od 50 do 60 rokov (3 prípady). U mladistvých nebol evidovaný žiaden SPÚ.

Zo štruktúry SPÚ podľa mesiaca vzniku úrazu vyplýva, že najrizikovejším mesiacom v roku 2017 bol mesiac marec (3 prípady, 30 %). V mesiacoch január a máj došlo k vzniku 2 SPÚ (20 %).

V roku 2017 na pracoviskách patriacich do pôsobnosti dozoru Inšpektorátu práce Bratislava došlo k 18 závažným pracovným úrazom s ŤUZ, čo predstavuje oproti roku 2016 pokles o 2 prípady.

Najčastejším zdrojom ŤUZ v hodnotenom roku boli dopravné prostriedky, kde bolo zaznamenaných 6 ŤUZ, čo predstavuje 33,33 % z celkového počtu ŤUZ. Druhým najpočetnejším zdrojom, následkom ktorého došlo k ťažkej ujme na zdraví zamestnancov boli pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb, kde bolo zaznamenaných 5 prípadov ŤUZ, čo predstavuje 27,78 % z celkového počtu ŤUZ.

Z hľadiska vykonávanej profesie a zaradenia poškodených v zamestnaní možno konštatovať, že v roku 2017 najviac ŤUZ zaznamenali pomocní pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave – 5 prípadov, 27,78 %, montážni pracovníci a operátori stacionárnych strojov a zariadení – po 3 prípady, 16,67 %.

V roku 2017 bolo 12 ŤUZ evidovaných u mužov a 6 prípadov u žien. Z hľadiska vekovej štruktúry najviac ŤUZ utrpeli zamestnanci patriaci do vekovej kategórie od 50 do 60 rokov (8 prípadov, 44,44 %) a do vekovej kategórie od 40 do 50 rokov (4 prípady, 22,22 %). U mladistvých nebol evidovaný žiaden prípad ŤUZ.

Zo štruktúry ŤUZ podľa mesiaca vzniku úrazu vyplýva, že najrizikovejšími mesiacmi v roku 2017 boli mesiace apríl, jún a september (po 3 prípady, 16,67 %).

V roku 2017 inšpektori práce ukončili šetrenie 11 závažných pracovných úrazov, z toho 6 prípadov SPÚ a 5 prípadov ŤUZ, pričom zistili 20 nedostatkov, z toho 10 závažných a bol vydaný 1 zákaz prevádzky ostatných strojov a zariadení. Za zistené nedostatky boli navrhnuté 3 postihy v celkovej sume 72 000,- €. Okrem uvedených závažných pracovných úrazov bolo došetrených 6 prípadov registrovaných pracovných úrazov a 5 iných úrazov.

V roku 2017 Inšpektorát práce Bratislava evidoval 24 chorôb z povolania a 1 ohrozenie chorobou z povolania, pričom 18 chorôb z povolania bolo v hodnotenom roku aj došetrených, zistených bolo 5 nedostatkov, z toho 4 závažné. Najčastejšie priznanou chorobou z povolania v roku 2017 bola choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín.

Inšpektori práce navrhli 2 postihy v celkovej sume 19 000,-€.