Národný inšpektorát práce predstavuje „Plán hlavných úloh na rok 2018“

Ich zameranie bude orientované na dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“), kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, kontrola sociálnej legislatívy v cestnej doprave, či dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Na rok 2018 máme naplánovaných týchto 18 hlavných úloh, ktorým budeme venovať zvýšenú pozornosť: Kontrola dodržiavania povinností subjektov oprávnených na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby Cieľom…

Národný inšpektorát práce chce naštartovať viaceré nové aktivity a zjednotiť činnosť všetkých inšpektorátov práce

V rámci osvety a zefektívnenia výkonu Národného inšpektorátu práce (ďalej len NIP)  predstavíme novoprijatú koncepciu jeho činnosti do roku 2020 všetkým slovenským inšpektorom práce. Seminár sa bude konať v Banskej Bystrici a prítomný bude aj Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Národný inšpektorát práce prijal začiatkom júna 2017 v záujme efektívneho rozvoja…