Podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. stavebník poverí jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. staveniskom je priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebné práce a stavebno-inžinierske práce. Staveniskom sa rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonáva aj údržba a oprava vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb.

Podľa § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov.

Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi

  1. trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby,
  2. stavba pripája na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Za technické, technologické a energetické vybavenia stavieb sa považuje všetko, čo je pevnou súčasťou stavby a slúži na prívod energií a zabezpečenie funkcie stavieb.

Priestor, v ktorom sa realizujú stavebné práce pri údržbe a oprave technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, a ktoré sa musia uskutočňovať na základe stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu podľa stavebného zákona, považujeme za stavenisko. Stavebník musí splniť povinnosť uvedenú v § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – určiť koordinátora.

Priestor, v ktorom sa realizujú práce pri údržbe a oprave technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmene jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, na ktoré podľa § 139b ods. 15 písm. c) stavebného zákona nie je potrebné ani ohlásenie voči stavebnému úradu, považujeme za pracovisko podľa nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Z uvedeného vyplýva, že ak priestor je pracoviskom, nemusí byť splnená povinnosť poveriť jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

V tomto prípade spolupráca zamestnávateľov a fyzických osôb oprávnených na podnikanie v uvedených pracoviskách sa vykonáva najmä v súlade s § 18 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:

  1. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosťpísomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
  1. Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
  1. Zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

zdroj: MPSVR SR